Stanis?aw Westwalewicz (1906 ? 1997) ? W?oskie pejza?e - kolejna wystawa w cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

To kolejna wystawa w cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej, zorganizowana przez Muzeum Okr?gowe w Tarnowie wspólnie z ZPAP – Okr?g Krakowski, Oddzia? w Tarnowie. Wernisa? odby? si? 23 maja w Galerii Piwnica Muzeum Okr?gowego w Tarnowie – Rynek 21.

FOTOGALERIA Z WERNISA?U

Stanis?aw Westwalewicz urodzi? si? 13 listopada 1906 r. w Kozienicach ko?o Radomia. W roku 1928 po pomy?lnie zdanych egzaminach rozpocz?? studia w krakowskiej ASP, gdzie uczy? si? pod kierunkiem W?odzimierza Jarockiego, Ignacego Pie?kowskiego, Karola Frycza i Fryderyka Pautsch’a – wybitnych przedstawicieli realistyczno – postmodernistycznego malarstwa „M?odej Polski”. W roku 1933 po uko?czeniu studiów powróci? do rodzinnych Kozienic i zaj?? si? malarstwem pejza?owym i portretowym. Pierwsz? indywidualn? wystaw? zorganizowa? w 1937 roku w krakowskim Pa?acu Sztuki.
W 1939 roku zg?osi? si? na ochotnika do Wojskowej Komisji Uzupe?nie? w Lublinie. Zgodnie z rozkazem uda? si? na wschód, gdzie dosta? si? do niewoli sowieckiej. W roku 1941 trafi? do Armii Polskiej gen. Andersa. Wraz z ni? przeszed? kraje Bliskiego Wschodu. Przez ca?y ten czas malowa?. Wystawia? swoje prace m.in. w Bagdadzie, Kairze, Damaszku, Bejrucie. Po ewakuacji II Korpusu Polskiego z Bliskiego Wschodu do W?och w 1942 roku zosta? przeniesiony do sekcji graficznej Oddzia?u O?wiaty w Neapolu, a nast?pnie trafi? do Oddzia?u Dobrobytu ?o?nierza w Rzymie. Tu równie? sporo malowa?. Powstawa?y wtedy bardzo barwne i dekoracyjne obrazy, których znaczn? ilo?? przywióz? do Polski. By? jednym z za?o?ycieli Cricolo Artistico Internazionale – Mi?dzynarodowego Ko?a Artystycznego zwanego równie? „Art. – Club”. Nale?a?o do niego 60 malarzy z ró?nych krajów (Anglicy, Bu?garzy, Amerykanie, Czesi, Holendrzy, Jugos?owianie, W?grzy, W?osi, Polacy, Szwed i Brazylijczyk).
W 1946 roku zosta? zdemobilizowany, rok pó?niej wróci? do kraju. Pocz?tkowo mieszka? w Kozienicach, nast?pnie w Pil?nie. Tu rozpocz?? si? kolejny etap jego twórczo?ci. Malowa? bardzo du?o, szczególnie by?y to malowid?a ?cienne, sakralne wykonywane w ko?cio?ach. Od roku 1962 zamieszka? na sta?e w Tarnowie, w wybudowanym przez siebie domu. Ca?kowicie po?wi?ci? si? malarstwu sztalugowemu, by?y to g?ównie pejza?e i martwe natury malowane we w?asnej pracowni. Ulubion? jego technik? by?y farby olejne i akwarelowe, malowa? tak?e pastel? i temper?.
Zmar? w 1997 roku, pozostawiaj?c po sobie ogromny dorobek twórczy, na który sk?adaj? si? liczne polichromie w ko?cio?ach i kaplicach (m.in. w Denkowie k. Skar?yska, Stryszawie k. Suchej, Wierzbicy, Ole?nie, ?yrakowie, Przec?awiu, Borowej k. D?bicy, Zaborowie). Namalowa? kilka tysi?cy prac: pejza?y, martwych natur, portretów, grafik i rysunków. Wzi?? udzia? w 24 wystawach zagranicznych, 60 indywidualnych, 22 zbiorowych ogólnopolskich, 90 okr?gowych i 164 oddzia?owych ZPAP. Przez ca?a ?ycie czynnie uczestniczy? w ?yciu artystycznym, otrzyma? wiele odznacze?, nagród i wyró?nie?. By? bohaterem kilku filmów i programów telewizyjnych. W 1997 roku jego imieniem nazwano ulic? Ba?uta w dzielnicy Zab?ocie. W 2002 roku Gimnazjum nr 8 w Tarnowie otrzyma?o jego imi?.

Stanis?aw Pot?pa pisa? o nim:
„Wydaje si?, ?e jego twórczo?ci nie da si? zaklasyfikowa? jednoznacznie. By?a to sztuka, gdzie malarz u?ywaj?c tradycyjnej, znanej od ko?ca XIX w. formy postimpresjonistycznej, zintensyfikowanej w latach 30-tych XX w. przez polskich kolorystów, traktowa? j? jedynie jako ?rodek wyrazu. Forma ta by?a wy??cznie sposobem opisu ?wiata bardzo indywidualnego, osobistego. Nie by? wi?c Westwalewicz unikatem z zamierzch?ej epoki, ale ?ywym autentycznym malarzem. Traktowa? swe powo?anie w sposób dzi? te? nie cz?sty, ze ?mierteln? powag?. Tyle ? ten sposób traktowania sztuki, nie jako gry plastycznej, ale sprawy wr?cz ?ycia i ?mierci jest ponad czasem i charakteryzuje tylko prawdziwych artystów, niezale?nie od epoki”.

Na wystawie prezentujemy nie pokazywany dot?d cykl w?oskich pejza?y z lat od, 1942 do 1946, które zosta?y udost?pnione dzi?ki synowi Stanis?awa – Andrzejowi Westwalewiczowi.
Wystawa b?dzie czynna do 19 czerwca 2011 roku.

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.