Marek Chodkowski ? ?Niewidzialny ?wiat? - kolejna wystawa w cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

To kolejna wystawa, b?d?ca efektem wspó?pracy Muzeum Okr?gowego i Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków, oddzia? w Tarnowie, realizowanej pod wspólnym has?em: TARNOWSCY ARTY?CI W GALERII MUZEALNEJ. Otwarcie wystawy odby?o si? 27 czerwca o w Galerii Piwnica Muzeum Okr?gowego w Tarnowie.

FOTOGALERIA Z WERNISA?U

Marek Chodkowski jest absolwentem UMCS w Lublinie gdzie w 1996 r. obroni? dyplom w dziedzinie malarstwa. W latach 1997 - 1998 pracowa? w Muzeum Okr?gowym w Tarnowie na etacie plastyka. Oprócz pracy zawodowej zajmowa? si? tak?e konserwacj? mebli, obrazów oraz grafik? komputerow?. Od 2004 r. nale?y do Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków. W roku 2005 pracowa? w „Delta Graphics” na etacie grafika. Obecnie jego g?ówn? dzia?alno?ci? jest malarstwo. Zajmuje si? tak?e projektowaniem ok?adek ksi??kowych, wykonuje równie? inne zlecenia plastyczne. Najcz??ciej maluje na du?ych formatach p?ótna u?ywaj?c techniki olejnej i akrylowej. Drug? jego ulubion? dziedzin? sztuki jest grafika komputerowa.
Jest autorem kilku wystaw indywidualnych i bra? udzia? w wielu wystawach zbiorowych, m.in.: Opole –„Gallery 13” - 1992, Lublin - galeria „Chatka ?aka”- 1996, Kraków - galeria "Sienna 5”-2000, Tarnów – „Tarnowski Salon Zimowy” – 2000, Tarnów – „Studio” – 2007 i 2009, „Tarnowskie klimaty” – 2008, Kraków – zbiorowa w „Pa?acu Sztuki” – 2009, Tarnów – BWA -2009, Kraków – „Wr?ga” - 2010.
Pocz?tkowo malarstwo Marka Chodkowskiego odzwierciedla?o rzeczywisto??, malowa? to, co widzia?, ?wiat nieprzetworzony, realny. Dopiero z biegiem czasu zacz?? dostrzega?, ?e w materii mo?na niesko?czenie poszukiwa? zarówno poprzez kolor jak i form?. Jego fascynacj? sta?a si? nieograniczona przestrze? wszech?wiata ci?gn?ca si? niewiadomo dok?d, bez ko?ca. Artysta chce poprzez abstrakcyjne formy pokaza? to, co jest praktycznie niezauwa?alne b?d? to w zwyk?ych rzeczach, b?d? w kosmosie.
Tytu? wystawy „Niewidzialny ?wiat” nie jest przypadkowy. Przygotowuj?c si? do niej Marek Chodkowski swoje przes?anie opar? na literaturze i g??bokich przemy?leniach, które sta?y si? pod?o?em do tre?ci obrazów. Mówi o nich:
„Za pomoc? koloru i kszta?tu mo?na wyrazi? tre??. Jest to nowy j?zyk werbalny. Patrz?c na obraz mo?na przeczyta? now? ksi??k? zapisan? w tym j?zyku. Próbuj? przedstawi? to, czego nie mo?na zobaczy?, czyli niewidzialny ?wiat, który zawarty jest w poj?ciach abstrakcyjnych np. niesko?czono??, duch, mi?o??, strach, g?ód, wszechmoc, zjawiskowo??, nadzieja etcetera. Przedtem bazowa?em na materii w znaczeniu kosmosu a teraz bardziej interesuje mnie sama duchowo??. Jest to kosmos oparty na werbalnej abstrakcji. Nie jest to abstrakcja ani realizm tylko próba wypowiedzi na temat ?wiata. Chcia?bym wykorzysta? ekrany mentalne Nostrodamusa. Przekaza?, co my?l? i to zapisa? za pomoc? koloru i formy mam prawo. Zapis tego, co widz? jest wydaje mi si? w porz?dku. Próbuj? pisa? ksi??k? o jedno?ci opart? na j?zyku, w którym literami s? kszta?ty i kolory. Jest to swoista transpozycja s?owa. Celem jest przekaz dla ludzi by umieli rozpozna? prawd?, nie jest to fantastyka. Próbuj? przedstawi? prawd?”.
Wystawa b?dzie czynna do 24 lipca 2011 r.

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

  
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.