Malarski pami?tnik Bronis?awy Trzasku?

„Malarski pami?tnik Bronis?awy Trzasku?”  to  retrospektywna  wystawa ludowej twórczyni pochodz?cej z Ja?win na ziemi d?bickiej.
Bronis?awa Trzasku? to jedna z najstarszych malarek w naszym regionie. Jej prace pochodz?ce ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Tarnowie i z kolekcji prywatnych rodziny i przyjació?,  warte s? pokazania szerszej publiczno?ci. Ich ekspozycja stanowi uhonorowanie i docenienie bogatej twórczo?ci artystki. Pozwala na prze?ledzenie d?ugoletniej i wieloetapowej dzia?alno?ci artystycznej, autorki posiadaj?cej talent i potrzeb? tworzenia.
Bronis?awa Trzasku? urodzi?a si? w 1917 r. w Ja?winach (pow. d?bicki), gdzie sp?dzi?a ca?e ?ycie. Jest ludow? malark?, samoukiem, przedstawicielk? sztuki nieprofesjonalnej, osob? o niezwyk?ym talencie i wyobra?ni. Malowa? zacz??a w pó?nym wieku, kiedy trudy prowadzenia domu i gospodarki przej??y doros?e dzieci. Maluje ?wiat w?asnych prze?y? i wspomnie?, odwo?uj?c si? do lat swej m?odo?ci, które przypad?y na drug? ?wier? ubieg?ego wieku. Jej malarstwo jest swoistym pami?tnikiem, dokumentem przesz?o?ci, obrazuj?cym ?ycie ma?opolskiej wsi: jej architektur?, pejza?, prace gospodarskie, obrz?dowo??. Niektóre obrazy Bronis?awy Trzasku? charakteryzuje niemal fotograficzna dok?adno??, stanowi? zapis ?ycia wsi o warto?ci opisu etnograficznego. Oprócz opisów wsi w jej twórczo?ci wyst?puje równie? tematyka sakralna: wizerunki ?wi?tych, Matki Boskiej, Chrystusa, Papie?a. Jest te? autork? portretów, kwiatów oraz kopii scenek rodzajowych wzorowanych na obrazach mistrzów. Jej twórczo?? charakteryzuje si? dojrza?o?ci? estetyczn? i ciekaw?, dopracowan? kolorystyk?. W czasie swojej wieloletniej twórczo?ci wzi??a udzia? w ponad 40.  wystawach i konkursach. Najwi?cej jej prac posiada tarnowskie Muzeum Etnograficzne, ponadto ma je kilka muzeów w Polsce, a tak?e znajduj? si? w zbiorach prywatnych w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Wystawa w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, ul. Krakowska 10
Czas trwania: lipiec – pa?dziernik 2011
Wernisa? odby? si? 4 lipca 2011 r.

ZOBACZ FOTOGALERI? WERNISA?U

Sponsorzy:
AZOTY Tarnów ( G?ówny Partner Wystawy )
Starostwo Powiatowe w D?bicy
Urz?d Miasta Tarnowa

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.