Projekty najwybitniejszego architekta Diecezji Tarnowskiej na wystawie

Ekspozycja prezentuj?ca dorobek dwóch artystów zwi?zanych silnie z Diecezj? Tarnowsk? otwarta zosta?a 9 pa?dziernika w Gmachu G?ównym tarnowskiego Muzeum Okr?gowego.

Jan Sas Zubrzycki oraz Andrzej Lenik na sta?e wpisali si? w histori? architektury sakralnej na terenie ca?ej niegdysiejszej Galicji. Prezentowali podobn? postaw? artystyczn? i ideow?, byli zwolennikami tradycyjnych warto?ci w sztuce, które szczególnie istotne by?y w epoce historyzmu.

Jan Sas Zubrzycki przyszed? na ?wiat w 1860 roku na Podolu. By? przede wszystkim architektem ale tak?e teoretykiem architektury, inwentaryzatorem i konserwatorem sztuki. Uko?czy? studia na Wydzia? Architektury Politechniki Lwowskiej. Po studiach do 1912 roku pracowa? w Urz?dzie Budownictwa w Krakowie gdzie nadzorowa? presti?ow? realizacj? wzniesienia Pomnika Grunwaldzkiego upami?tniaj?cego pi??setlecie zwyci?stwa nad Zakonem Krzy?ackim. By? cz?onkiem Polskiej Akademii Umiej?tno?ci.

Za?o?y? i prezesowa? Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury we Lwowie. Opublikowa? liczne prace zawieraj?ce mi?dzy innymi rozwa?ania na temat polskiego stylu narodowego (by? autorem cz?sto dzi? u?ywanego okre?lenia "gotyk nadwi?la?ski"). Wskazywa? na oryginalne, rodzime cechy polskiej architektury. Jako architekt tworzy? g?ównie w duchu modnego wówczas neogotyku. Projektowa? okaza?e ko?cio?y, opracowywa? te? projekty ?wieckich budowli u?yteczno?ci publicznej i budynków na zamówienia prywatne. Bada? polskie style budow-nictwa monumentalnego i drewnianego. By? ?wietnym rysownikiem, akwarelist? i fotografem.

Na jego artystyczny dorobek sk?ada si? oko?o czterdzie?ci ko?cio?ów wybudowanych i oko?o dwadzie?cia przebudowa-nych na terenie Ma?opolski, Podola i Bukowiny, w stylu gotyku "nadwi?la?skiego" lub neorenesansu "zyg-muntowskiego".
Szczególnie wiele realizacji projektów, powsta?ych w pierwszym dziesi?cioleciu dwudziestego wieku, Ja-na Sas Zubrzyckiego odnale?? mo?na na terenie Diecezji Tarnowskiej..

Andrzej Lenik urodzi? si? w 1864 roku w stanowi?cym dzi? cz??? Krosna, Kro?cienku Ni?nym. Zmar? w Kro?nie w 1929 roku i zosta? pochowany na tamtejszym cmentarzu. By? znakomitym rze?biarzem i snyce-rzem. Studiowa? w krakowskiej Szkole Sztuk Pi?knych. W 1887 roku prezentowa? swoje prace podczas wy-stawy sztuki polskiej w Krakowie. Po uko?czeniu studiów powróci? w rodzinne strony, za?o?y? pracowni? artystyczno-rze?biarsk?, która specjalizowa?a si? w wykonywaniu elementów wystroju i wyposa?enia ko?cio?ów.

Zak?ad ten z powodzeniem funkcjonowa? do wybuchu I wojny ?wiatowej w latach pó?niejszych borykaj?c z problemami finansowymi wynikaj?cymi z ma?ej liczby zamówie?. Lenik jako wykszta?cony artysta posiada? bieg?o?? warsztatow?, co pozwala?o mu wykonywa? zró?nicowane zadania, a jednocze?nie utrzymywa? wysoki poziom artystyczny. W jego pracach przewa?a? styl neogotycki ale tworzy? te? prace charakterze neorenesansowym i neobarokowym.

Wa?n? rol? w dzia?alno?ci Andrzeja Lenika odegra?a wspó?praca ze wspomnianym wcze?niej Janem Sas Zubrzyckim. Lenik wykonywa? elementy wyposa?enia do ko?cio?ów wznoszonych przez Sas Zubrzyckiego, realizuj?c projekty zarówno architekta jak i swoje. Sprz?ty wykonane w pracowni Lenika zdobi?y wn?trza wielu ?wi?ty? na terenie po?udniowej Polski.

Wystawa przygotowana zosta?a przez Muzeum Architektury we Wroc?awiu. Odwiedzi?a dotychczas wiele polskich miast. Obecnie przychodzi kolej na miejsce, które szczególnie wiele zawdzi?cza obu artystom. Ekspozycj? w budynku przy Rynku 20-21 mo?na zwiedza? codziennie, z wyj?tkiem poniedzia?ków. W niedziel?, podczas dnia rodzinnego wst?p jest bezp?atny.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.