Jadwiga i Jacek Janiccy - fotografia i grafika

To kolejna wystawa, na której prezentujemy prace dwojga artystów, ma??e?stwa Jadwigi i Jacka Janickich. Wystawa jest efektem wspó?pracy Muzeum ze Zwi?zkiem Polskich Artystów Plastyków, Oddzia? w Tarnowie. Jest 15 wystaw? realizowan? w cyklu: TARNOWSCY ARTY?CI W GALERII MUZEALNEJ.

Jadwiga Janicka – jest absolwentk? szko?y artystycznej o kierunku tkactwo artystyczne. Swoje ?ycie osobiste i zawodowe zwi?za?a z Tarnowem, w którym mieszka od 49 lat. Zajmuje si? równie? twórczo?ci? artystyczn?: maluje temper?, pastelami oraz akwarel?. Wykonuje tkaniny przewa?nie technik? gobelinu i kilimu, tworz?c ornamenty kwiatowe i kompozycje abstrakcyjne. Wykonuje bi?uteri? i drobne przedmioty artystyczne, a tak?e grafik? komputerow?.
Swoje prace wystawia?a w Brzegu, Kowarach, Karwi, Limanowej, Tarnowie, oraz USA,
zdobywaj?c nagrody w konkursach malarskich i fotograficznych. Jej prace znajduj? si? w zbiorach prywatnych w kraju i za granic?.
Najwi?ksz? jej pasj? jest fotografia, poprzez któr? przekazuje urok otaczaj?cej nas przyrody. Na wystawie znajduje si? niewielki fragment jej zbiorów fotograficznych, przedstawiaj?cych wysp? Islandi?. Miejsce marze? dla mi?o?ników przyrody o  bardzo urokliwych, surowych, a zarazem przepi?knych ksi??ycowych krajobrazach, z jednej strony dymi?cych wulkanach, a z drugiej lodowcach.
 
Jacek Janicki -  ur. w 1941 r. w Tarnowie. Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Tarnowie. W latach 1960 - 1966 studiowa? na Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom uzyska? w pracowni Miedziorytu, Litografii i Drzeworytu. Po uko?czeniu studiów wróci? do Tarnowa, gdzie rozpocz?? prac? zawodow?.  Pracowa? w kilku tarnowskich instytucjach: Szkole Podstawowej, Powiatowym O?rodku Metodycznym, Wydziale Kultury Urz?du Wojewódzkiego, I Studium Nauczycielskim, oraz Pa?stwowym Liceum Sztuk Plastycznych, sk?d przeszed? na emerytur?. Przez ca?y okres pracy zawodowej (a tak?e obecnie) zajmuje si?  twórczo?ci? artystyczn?, bior?c udzia? w licznych wystawach indywidualnych, ogólnopolskich, mi?dzynarodowych oraz plenerach. Uczestniczy? w ponad 110 wystawach i akcjach plastycznych, pracuj?c tak?e na rzecz ?rodowiska lokalnego poprzez przekazywanie  swoich prac na cele charytatywne. Jego prace znajduj? si? w zbiorach muzeów w Polsce, Finlandii, na W?grzech, oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granic?, m.in. Niemczech, Austrii, Francji, USA, Kanadzie, Australii i na W?grzech.
                                                                                                                                                                                                                     
Otwarcie wystawy odby?o si? 5 wrze?nia 2011 r w galerii PIWNICA Muzeum Okr?gowego w Tarnowie.

ZOBACZ FOTOGALERI? WERNISA?U

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

  
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.