Otwarcie wystawy - Miedzioryty Wojciecha Jakubowskiego oraz koncert Anny Sza?apak w Zamku w D?bnie

28 sierpnia w Muzeum Zamek w D?bnie podczas „Letnich Spotka? przy Winie” mia? miejsce wernisa? wystawy prezentuj?cej ekslibrisy wykonane przez artyst?, grafika - Wojciecha Jakubowskiego, oraz niezwyk?y, poetycki koncert dedykowany Czes?awowi Mi?oszowi w stulecie jego urodzin.
Repertuar koncertu przygotowa?a i wykona?a krakowska artystka - zwi?zana od lat z Piwnic? Pod Baranami – Anna Sza?apak, której na fortepianie akompaniowa? kompozytor i wspania?y muzyk Konrad Masty?o.  W jej repertuarze znalaz?y si? utwory Czes?awa Mi?osza, a tak?e tych twórców, których lubi? s?ucha? sam Noblista m. in Agnieszki Osieckiej. Koncert zachwyci? s?uchaczy, a ?piewana poezja wzbogacona niezwyk?ymi d?wi?kami fortepianu po??czona z magi? miejsca i urokiem samej Artystki, sprawi?y, i? zas?uchana publiczno?? nie chcia?a opu?ci? tej sali. Poniewa? Sala Koncertowa zamku w D?bnie nie jest w stanie pomie?ci? wszystkich zainteresowanych i chc?cych uczestniczy? w naszych kulturalnych wydarzeniach, organizatorzy przygotowali dodatkowe nag?o?nienie tak?e na zamkowym dziedzi?cu. Dzi?ki temu koncertu mog?o wys?ucha? a? 230 osób. Po d?ugich bisach i owacjach nadszed? czas na otwarcie wystawy pt. ”Miedzioryty Wojciecha Jakubowskiego”.
Wystaw? otwiera?a Kierownik Muzeum Zamek w D?bnie – Krystyna Gurgul, nast?pnie w kilku s?owach sam Autor miedziorytów krótko scharakteryzowa? swoj? twórczo?? opowiadaj?c o ekslibrisach, które w jego twórczo?ci zajmuj? szczególne miejsce. Po wernisa?u, przy lampce wina jeszcze d?ugo trwa?y ciekawe dyskusje, w których uczestniczyli go?cie przybyli z ró?nych stron kraju, m. in. z Warszawy, Katowic, Krakowa, Starogardu Gda?skiego, dla których spotkanie z Autorem – Wojciechem Jakubowskim by?o tak mi?? i wa?n? chwil?, któr? chcieli zatrzyma? jak najd?u?ej.
Na wystawie prezentowanych jest 361 ekslibrisów, które eksponowane s? na 40 antyramach. Wystawa b?dzie czynna do 30 wrze?nia br. w „Sali ze S?upem”.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.