Stanis?awa Kumorek ? batik i malarstwo - kolejna wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

To kolejna wystawa organizowana w cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej, której otwarcie odby?o si? 10 pa?dziernika w Galerii Piwnica Tarnowskiego Muzeum.

FOTOGALERIA WERNISA?U

Stanis?awa Kumorek jest absolwentk? Uniwersytety ?l?skiego w Cieszynie, gdzie uko?czy?a kierunek artystyczno – pedagogiczny. Kontynuacj? jej zainteresowa? by?y studia podyplomowe na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie, dyplom u prof. Andrzeja Kreutz – Majewskiego. Jej zainteresowania artystyczne to batik, malarstwo i scenografia. Jest artystk? bardzo dynamiczn? i ekspresyjn?. Potrafi z powodzeniem zajmowa? si? wieloma sprawami jednocze?nie Od wielu lat jest  pracownikiem Pa?acu M?odzie?y w Tarnowie, gdzie prowadzi?a Galeri? Twórczo?ci M?odych (m.in.: ogólnopolski konkurs „Twarze”, ma?opolski konkurs „Szopka Bo?onarodzeniowa”). Dzi?ki jej szerokim zainteresowaniom powsta?a w Tarnowie Pracownia Relaksacyjno – Terapeutyczna, której jest wspó?za?o?ycielk?. Prowadzi tam zaj?cia  polisensoryczno – terapeutyczne dla dzieci niepe?nosprawnych. W   Wojniczu  stworzy?a Pracowni? Artystyczn?. Pracuje jako nauczyciel – terapeuta  w Zespole  Szkó? Przyszpitalnych w Tarnowie. Mimo pracy zawodowej znajduje czas na w?asn? twórczo??. Bierze udzia? w plenerach malarskich, uczestniczy w wystawach zbiorowych, oraz organizuje wystawy indywidualne w Polsce i za granic?.
Zrealizowa?a kilka scenografii, m.in.:
- Kostiumy i scenografia do filmu krótkometra?owego „Daj mi to” – re?. M. Wrona – 1999 r.
- Kostiumy i scenografia do filmu „Kakadu” – Operatorska Szko?a Filmowa, ?ód? – 2000 r.
- Kostiumy i scenografia do etiudy filmowej „Zwyci?stwo” wg. J. Conrada – re?. K. Lewi?ski – Katowice – 2001 r.
-  Scenografia do filmu „P?tla Mobiusa” – re?. B. Hynek – Polska – 2006/.2007 r.

Za swoj? dzia?alno?? artystyczn? otrzyma?a kilka nagród i wyró?nie?:
1994 – Ogólnopolskie wyró?nienie honorowe za  prace malarskie - Rzeszów.
2000 – Wyró?nienie za cykl projektów scenograficznych „W oczekiwaniu na Core” – XIX Ogólnopolski Konkurs „Konfrontacje” – Leszno.
2001 – Nagroda Ma?opolskiego Kuratora O?wiaty w Krakowie za zestaw projektów scenograficznych – II Mi?dzynarodowe Biennale Twórczo?ci Artystycznej – Tarnów.
2001 – Wyró?nienie za nowatorskie wykorzystanie przestrzeni teatru el?bieta?skiego do wywo?ania mrocznego niepokoju oraz za walory malarskie projektów kostiumów do tragedii „Ksi??na d’Amalii” J. Webstera – IV Konkurs im. Zenobiusza Strzeleckiego. Centrum Scenografii Polskiej
2006 – nagroda za cykl prac malarskich – Biennale Twórczo?ci Artystycznej Nauczycieli Tarnów
Mieszka w Wojniczu, gdzie tworzy swoje prace wykorzystuj?c do ich powstania przede wszystkim p?ótno i papier.

Wszystkie wystawy realizowane w cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej organizowane s? w ramach wspó?pracy Muzeum i Tarnowskiego Oddzia?u ZPAP.


Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

  
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.