Stanis?aw Pot?pa -Pami?tamy - wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

Stanis?aw Pot?pa (3 III 1946 – 19 XII 2009)

W dniu 19 grudnia w Galerii Piwnica Muzeum Okr?gowego w Tarnowie zosta?a otwarta kolejna wystawa realizowana w cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej pt. „Pami?tamy”. Jest ona po?wi?cona twórczo?ci jednego z najwybitniejszych znawców i mi?o?ników Tarnowa – Stanis?awa Pot?py.

ZOBACZ FOTOGALERI? WERNISA?U

Stanis?aw Pot?pa urodzi? si? 3 marca 1946 r. w Tarnowie. Edukacj? szkoln? rozpocz?? w Szkole Podstawowej nr 4, a po jej uko?czeniu kontynuowa? w I Liceum Ogólnokszta?c?cym w Tarnowie. W latach 1964 – 1969 studiowa? histori? sztuki na Uniwersytecie Jagiello?skim. Zaraz po uko?czeniu studiów rozpocz?? prac? w Muzeum Okr?gowym, z którym by? zwi?zany do roku 2002. W latach 1978 – 1980 pe?ni? funkcj? dyrektora tej instytucji. W roku 1987 uzyska? tytu? doktora nauk humanistycznych, broni?c pracy po?wi?conej ?yciu i twórczo?ci Rafa?a Malczewskiego.
Stanis?aw Pot?pa zostawi? po sobie ogromny dorobek w dziedzinie twórczo?ci literackiej. Jego pasj? by?a historia Tarnowa. To o niej napisa? kilkadziesi?t ksi??ek, w?ród nich: „Fiakrem po Tarnowie”, „Przed wojn? w Tarnowie”, „Tarnów w dawnych rysunkach i obrazach”, „Z?ota era Tarnowa”, „Cmentarz Stary w Tarnowie”. By? autorem kilkuset artyku?ów. W roku 1990 z jego inicjatywy powsta?o Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, kontynuuj?ce dzia?alno?? Tarnowskiego Towarzystwa Przyjació? Ziemi Tarnowskiej.  By? redaktorem „Rocznika Tarnowskiego”, oraz monumentalnego wydawnictwa „Tarnów. Wielki Przewodnik”, (w latach 1999 – 2009 ukaza?o si? 20 tomów). Równie? jemu nale?y przypisa? pomys? wydania „Encyklopedii Tarnowa”.
 Dodatkow? jego pasj? by?o malarstwo. Oprócz tego, ?e organizowa? wystawy tarnowskich artystów i pisa? o nich, znajdywa? czas aby tworzy? obrazy. Namalowa? ich kilkadziesi?t, przewa?nie technik? olejn?. Porusza? w nich ró?norodne tematy: by?y to m.in.: kwiaty, pejza?e, martwe natury, portrety. Cz??? z nich ( ok. 25 sztuk) dzi?ki ?yczliwo?? jego rodziny i przyjació? zosta?a pokazana na wystawie, która b?dzie czynna  do 15 stycznia 2012 r.

Jego przyjaciele pisali o nim:

Kazimierz Ba?burski: To ostatni tarnowianin, którego ?ycie przypomina?o miniony ju? dawno ?wiat Przybyszewskiego i dziewi?tnastowiecznej bohemy. Cyganerii spod znaku "Zielonego Balonika" czy tarnowskiej "Zielonej Szpilki".
Z chwil? Jego odej?cia, odesz?a te? w przesz?o?? w Tarnowie pewna epoka w kulturze. Epoka, której by? on nieodrodnym dzieckiem. By?o to ?ycie barwne i tragiczne zarazem.

Antoni Sypek: Staszek ukocha? Tarnów, nie rusza? si? z tego miasta nigdzie. W swoim gabineciku w Muzeum Okr?gowym pracowa? od zako?czenia studiów. Stawa? si? postaci? legendarn?, czasem nawet skandalizuj?c?. Ale to wszystko ubarwia?o jego posta?. Przyjdzie czas, ?e b?d? o nim pisa? prace i wtedy m?ode pokolenie pozna dok?adnie ?ycie i twórczo?? Staszka.

Cykl wystaw „Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej” realizowany jest w ramach wspó?pracy Muzeum i Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków, Oddzia? w Tarnowie.

Wszystkie wystawy realizowane w cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej organizowane s? w ramach wspó?pracy Muzeum i Tarnowskiego Oddzia?u ZPAP.


Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

  
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.