Archeologiczna autostrada

Wielkie inwestycje takie jak budowa autostrad, ruroci?gów, obwodnic miast to znakomita okazja dla archeologów na przebadanie wielkich przestrzeni, które te inwestycje zajmuj?.
Zgodnie z obowi?zuj?cym prawem teren obj?ty tymi inwestycjami podlega badaniom wykopaliskowym. To wielkie wyzwanie dla polskiej archeologii realizowane jest ju? od wielu lat.
Na terenie województwa ma?opolskiego badaniami na inwestycjach liniowych obj?ty jest miedzy innymi korytarz autostrady A- 4. Wyniki bada? znacz?co zmieniaj? obraz pradziejów znany dotychczas. Pok?osiem bada? s? zarówno opracowania naukowe, publikacje wyników a tak?e pierwsze ekspozycje na których prezentuje si? najnowsze, niekiedy rewolucyjne odkrycia.
Taka w?a?nie wystawa pod tytu?em ARCHEOLOGICZNA AUTOSTRADA pokazywana w Tarnowie w Ratuszu od 7 lutego do 6 maja 2012 r.

ZOBACZ FRAGMENTY EKSPOZYCJI

W latach 1997 – 2010 pod Krakowem prowadzone by?y na ogromn? skal? badania obejmuj?ce ponad 120 stanowisk archeologicznych, czyli miejsc, gdzie stwierdzono ?lady pobytu cz?owieka, od najstarszych, licz?cych blisko 15 tysi?cy lat po najm?odsze pochodz?ce z XIX w.
Wykopaliska archeologiczne prowadzi? specjalnie powo?any do tego celu Krakowski Zespó? do Bada? Autostrad, za? finansowa?a je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; przebadano ??cznie powierzchni? ponad 200 hektarów.
Odkrycia archeologiczne przedstawione s? na wystawie w postaci jakby wycieczki po trasie autostrady gdzie plansze, fotografie i odkryte zabytki s? przystankami na których warto si? zatrzyma?. Mo?na obejrze? prace archeologiczne od wydobywania z ziemi zabytków a? po rekonstrukcje komputerowe strojów prahistorycznych ludzi, bi?uteri?, narz?dzia i bro? pochodz?ce z grobów i skarbów. Zrekonstruowane s? domy, studnie, piece do wypalania naczy? glinianych i groby licz?ce dziesi?tki wieków i tysi?clecia. Cz??? tych zabytków w oryginale mo?na obejrze? w gablotach.
Do najciekawszych zabytków nale??:
- najstarsze przedstawienia kobiet na ziemiach polskich, gliniana figurka i rysunek na glinianym naczyniu, znaleziska te licz? 5,5  i 4,5 tysi?ca lat
- skarb ozdób wykonany z br?zu, zapewne maj?tek prahistorycznej rodziny z?o?ony z bransolet, zawieszek, szpil do spinania szat
- bi?uteria z epoki br?zu (900 lat p.n.e), kolie paciorków ze szk?a i bursztynu z grobu m?odej dziewczyny
- elementy uzbrojenia, bransolety szklane, monety celtyckie, wytwory niezwyk?ego ludu który przyby? na po?udnie polski oko?o 2300 lat temu. Celtowie zwani Galami znani s? powszechnie z komiksu o Asteriksie i Obeliksie i ostatniej wiosce galijskiej broni?cej si? przez Rzymianami.

Otwarcie odby?o si? w poniedzia?ek 6 lutego
Wystawa czynna od 7 lutego do 30 kwietnia 2012


Zapraszamy do zwiedzania
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.