Otwarcie Oddziału Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci.

Start: 2021-11-29 13:00:00
Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci

Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci funkcjonuje w budynku zlokalizowanym na terenie dawnych koszar (tzw. koszar dolnych), w których w okresie międzywojennym stacjonował 16 Pułk Piechoty Wojska Polskiego. To nowy oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie, który powstał na gruncie dawnej Izby Pamięci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pomysłodawcą i faktycznym jej twórcą był gen. bryg. Zdzisław Baszak – żołnierz 16 Pułku Piechoty, uczestnik walk pod Pszczyną, aktywnie zaangażowany w działalność konspiracyjną w ramach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, po wojnie aresztowany i więziony przez komunistów, organizator tarnowskich struktur Światowego Związku Żołnierzy AK.

Głównym zadaniem Oddziału jest przywracanie i przekazywanie pamięci historycznej, tłumaczenie trudnych i skomplikowanych meandrów polskiej przeszłości. Podstawę do działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej instytucji stanowi stała ekspozycja muzealna poświęcona ważnym, przede wszystkim dla Tarnowa i regionu, aspektom związanym z II wojną światową. Przypomina ona historię, tradycję i wysiłek bojowy dwóch „tarnowskich” pułków: 16 Pułku Piechoty oraz 5 Pułku Strzelców Konnych. Unaocznia okrucieństwa września 1939 roku oraz późniejszej niemieckiej okupacji Tarnowa i regionu. Ukazuje warunki życia, a także przybliża bohaterskie postawy mieszkańców stawiających czoła nieprzyjacielowi. Odwołuje się do istniejących struktur oraz prowadzonych form działalności konspiracyjnej. Przywołuje życiorysy ważnych postaci oraz wydarzenia rozgrywające się w tym czasie w okolicy, m.in. pierwszy masowy transport Polaków do KL Auschwitz, operację III Most, w wyniku której na Zachód udało się dostarczyć elementy tajnej broni Hitlera – rakiety V2, czy bitwę na Jamnej, największą w tej części Polski w trakcie akcji „Burza”. Prezentowane treści uzupełniają liczne obiekty pochodzące ze zbiorów Działów Historii oraz Sztuki tarnowskiego Muzeum, w tym: przykłady umundurowania, uzbrojenia, fotografie, dokumenty oraz inne, często unikatowe, pamiątki z okresu II wojny światowej.

Oferta Oddziału skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Składają się na nią specjalnie przygotowane propozycje lekcji muzealnych, w trakcie których uczestnicy zetkną się z przeszłością oraz poznają intersujące fakty. Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci to również punkt spotkań ze świadkami historii, badaczami, autorami publikacji, przestrzeń realizacji wydarzeń kulturalnych, miejsce, gdzie historia jest wciąż żywa, i w którym wciąż odkrywa się ją na nowo.

 

 

 

Całkowita wartość Projektu: 3 421 310,00 zł

Współfinansowanie: 1 552 766,00 zł, w tym 1 345 731,00 zł ze środków UE, a 207 035,00 zł z budżetu państwa

Dofinansowanie ze środków UM Województwa Małopolskiego: 1 864 095,00 zł

Środki własne Muzeum Okręgowego w Tarnowie: 4 449,00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

finansowanie_projekt