Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:
1. organizowanie działalności wewnętrznej Muzeum;
2. prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników Muzeum;
3. działania związane z wypełnianiem obowiązków pracodawcy w zakresie bhp i p.poż.;
4. administrowanie mieniem Muzeum oraz zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem, kradzieżą i żywiołami;
5. zapewnienie utrzymania infrastruktury technicznej;
6. prowadzenie i nadzorowanie gospodarki materiałowej oraz materialnymi składnikami majątkowymi Muzeum, w tym środkami transportu;
7. prowadzenie magazynu technicznego;
8. prowadzenie dokumentacji w zakresie zadań działu;
9. zapewnienie technicznego zabezpieczenia organizowanych przez Muzeum imprez.


Kontakt do Działu Administracji