Główny Inwentaryzator Zbiorów koordynuje i nadzoruje działania Muzeum związane z nabywaniem, ewidencjonowaniem i wypożyczaniem zbiorów muzealnych oraz odpowiada za prawidłowy przebieg tych procesów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami.

Do zadań inwentaryzatora należy przyjmowanie ofert darów, przekazów, zakupów i depozytów, przewodniczenie Komisji Gromadzenia Zbiorów oraz organizowanie jej prac, sporządzanie umów nabywania zbiorów, prowadzenie księgi wpływu (akcesji) nabytków oraz księgi depozytów. Główny Inwentaryzator sprawuje nadzór nad całokształtem działań muzealnych w zakresie ewidencjonowania zbiorów i ich digitalizacji, jest administratorem oprogramowania służącego do elektronicznej ewidencji zbiorów. Nadzoruje okresowe kontrole zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów oraz w razie potrzeby wyjaśnia status prawny obiektów znajdujących się w zbiorach. Inwentaryzator koordynuje formalności związane z wypożyczeniami, przemieszczeniami oraz udostępnianiem zbiorów poza Muzeum, sporządza umowy wypożyczeń i protokoły zdawczo-odbiorcze. Główny Inwentaryzator Zbiorów prowadzi także sprawy związane z ochroną praw autorskich – w zakresie dotyczącym zbiorów oraz sprawy dotyczące udostępniania fotografii zbiorów.


Kontakt do Głównego Inwentaryzatora Zbiorów