p.o. Dyrektor:
Kazimierz Kurczab


Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

  1. określenie strategii instytucji i zapewnienie realizacji celów statutowych poprzez wyznaczenie zadań kulturalnych, edukacyjnych, organizacyjnych i finansowych oraz nadzorowanie ich wykonywania przez poszczególne komórki organizacyjne Muzeum,
  2. planowanie i organizowanie pracy Muzeum,
  3. zarządzanie majątkiem Muzeum,
  4. nadzór i koordynacja działalności promocyjno-marketingowej Muzeum,
  5. określenie polityki zarządzania kadrami,
  6. nadzorowanie procesu zarządzania Muzeum poprzez zapewnienie sprawnego działania struktury organizacyjnej, w tym właściwej organizacji i dyscypliny pracy, sprawnego systemu obiegu dokumentów oraz organizowanie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony p. poż. i ochrony danych osobowych,
  7. nadzorowanie działalności Muzeum w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących gospodarowania środkami finansowymi,
  8. czuwanie nad przestrzeganiem norm i zasad etycznych w Muzeum,
  9. zapewnienie kontroli zarządczej.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 310


e-mail: k.kurczab@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów