Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów i Edukacji:
Janusz Kozioł


Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Zbiorów i Edukacji, należy w szczególności:

  1. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zarządzaniem zbiorami i ich upowszechnianiem,
  2. opiniowanie, zatwierdzanie i nadzorowanie:
    1. programów badawczych, konferencji i innych form działalności naukowej,
    2. planów konserwacji zbiorów,
    3. propozycji, projektów i scenariuszy wystaw
    4. publikacji Muzeum,
    5. udostępniania reprodukcji zbiorów,
    6. nabytków do księgozbioru,
    7. działalności edukacyjnej,
    8. propozycji i wniosków dotyczących preliminarza budżetowego w zakresie działalności merytorycznej Muzeum,
  3. sporządzanie planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Muzeum.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 311


e-mail: j.koziol@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów