Dział Archeologii
kierownik Magdalena Szumańska-Wach


Do zadań Działu Archeologii w szczególności należy:

 1. nadzór merytoryczny nad stałą ekspozycją w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu,
 2. nadzór merytoryczny nad wystawami czasowymi organizowanymi przez Dział,
 3. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów z dziedziny archeologii w statutowo określonym zakresie, w szczególności zabytków archeologicznych ruchomych oraz materiałów archeologicznych pochodzących z obszaru Województwa Małopolskiego,
 4. opieka nad depozytami przechowywanymi w Muzeum, zgodnymi rodzajowo z zakresem zbiorów gromadzonych przez Dział,
 5. organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych zgodnych z zakresem Działu,
 6. ewidencjonowanie zbiorów znajdujących się pod opieką Działu, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji ewidencyjnej zbiorów to jest: inwentarzy muzealiów, kart ewidencyjnych, rejestrów pomocniczych zbiorów, dokumentacji badań archeologicznych oraz przechowywanie dokumentacji prac konserwatorskich wykonywanych przy zbiorach Działu,
 7. prowadzenie magazynów zbiorów Działu,
 8. organizowanie wystaw czasowych podejmujących tematykę zgodną z zakresem gromadzonych zbiorów,
 9. przygotowywanie publikacji i katalogów zbiorów,
 10. realizowanie kwerend na potrzeby własne i udzielanie odpowiedzi na kwerendy kierowane do Działu,
 11. planowanie, zlecanie i nadzorowanie konserwacji zbiorów będących pod opieką Działu,
 12. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o realizowane wystawy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb odbiorców w zakresie dostępności.

telefon:
(+48) 14 639 08 65 wew. 204


e-mail: m.szumanska@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Rynek 20-21, 33-100 Tarnów