Dział Etnografii
kierownik Maria Danuta Cetera


Do zadań Działu Etnografii w szczególności należy:

 1. nadzór merytoryczny nad stałymi ekspozycjami w Muzeum Etnograficznym oraz Zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu,
 2. nadzór merytoryczny nad filią Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu, w zakresie popularyzacji sztuki ludowej Powiśla Dąbrowskiego,
 3. nadzór merytoryczny nad wystawami czasowymi organizowanymi przez Dział,
 4. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów z dziedzin etnografii i romologii, w statutowo określonym zakresie,
 5. opieka nad depozytami przechowywanymi w Muzeum, zgodnymi rodzajowo z zakresem zbiorów gromadzonych przez Dział,
 6. organizowanie i prowadzenie badań naukowych zgodnych z zakresem Działu,
 7. ewidencjonowanie zbiorów znajdujących się pod opieką Działu, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji ewidencyjnej zbiorów to jest: inwentarzy muzealiów, kart ewidencyjnych, rejestrów pomocniczych zbiorów, dokumentacji badań terenowych z zakresu etnologii i antropologii kulturowej oraz przechowywanie dokumentacji prac konserwatorskich wykonywanych przy zbiorach Działu,
 8. prowadzenie magazynów zbiorów Działu,
 9. organizowanie wystaw czasowych podejmujących tematykę zgodną z zakresem gromadzonych zbiorów,
 10. przygotowywanie publikacji i katalogów zbiorów Działu,
 11. realizowanie kwerend na potrzeby własne i udzielanie odpowiedzi na kwerendy kierowane do Działu,
 12. planowanie, zlecanie i nadzorowanie konserwacji zbiorów będących pod opieką Działu,
 13. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o realizowane wystawy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb odbiorców w zakresie dostępności,
 14. współpraca z gminnymi ośrodkami kultury funkcjonującymi w regionie, w zakresie podejmowanych projektów dotyczących kultury ludowej i tradycyjnej.

telefon:
(+48) 14 622 06 25
(+48) 14 627 88 28


e-mail: cetera@muzeum.tarnow.pl


Adres:
Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie
ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów