Dział Historii
kierownik Przemysław Kozek


Do zadań Działu Historii w szczególności należy:

  1. nadzór merytoryczny nad stałymi ekspozycja w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu oraz Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci,
  2. nadzór merytoryczny nad wystawami czasowymi organizowanymi przez Dział,
  3. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów z dziedziny historii, w statutowo określonym zakresie, w szczególności:
    1. archiwaliów,
    2. pamiątek historycznych o charakterze czysto użytkowym, z wyłączeniem mebli,
    3. falerystyki,
    4. numizmatyki polskiej,
    5. zabytków techniki,
    6. militariów,
    7. znaków, emblematów, godeł, insygniów,
    8. weksyliów,
  4. opieka nad depozytami przechowywanymi w Muzeum, zgodnymi rodzajowo z zakresem zbiorów gromadzonych przez dział,
  5. organizowanie i prowadzenie badań naukowych z zgodnych z zakresem Działu,
  6. ewidencjonowanie zbiorów znajdujących się pod opieką Działu, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji ewidencyjnej zbiorów, to jest: inwentarzy muzealiów, kart ewidencyjnych, rejestrów pomocniczych zbiorów oraz przechowywanie dokumentacji prac konserwatorskich wykonywanych przy zbiorach Działu,
  7. prowadzenie magazynów zbiorów Działu,
  8. organizowanie wystaw czasowych podejmujących tematykę zgodną z zakresem gromadzonych zbiorów,
  9. przygotowywanie publikacji i katalogów zbiorów Działu,
  10. realizowanie kwerend na potrzeby własne i udzielanie odpowiedzi na kwerendy kierowane do Działu,
  11. planowanie, zlecanie i nadzorowanie konserwacji zbiorów będących pod opieką Działu,
  12. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o realizowane wystawy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb odbiorców w zakresie dostępności.

telefon:
(+48) 14 639 08 65 wew. 217


e-mail: p.kozek@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Rynek 20-21, 33-100 Tarnów