Wczesnoneolityczna osada w Gwoźdźcu stan. 2, gm. Zakliczyn, pow. tarnowski woj. małopolskie

Osada w Gwoźdźcu odkryta zostało w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w roku 1986.
W r. 1996 przeprowadzono na nim badania weryfikacyjne odkrywając kilka obiektów w postaci jam w tym rodzaj piwniczki gospodarczej do przechowywania zboża. Materiał ceramiczny i krzemienny pozwolił datować stanowisko na okres wczesnego neolitu związanego z kulturą ceramiki wstęgowej rytej.
W latach 1997-2001 podjęto kolejne badania wykopaliskowe, w trakcie których odkryto kilkadziesiąt obiektów – głównie jam gospodarczych oraz pozostałości po tzw. długim domu. Z badań pochodzi niezwykle interesujący materiał zabytkowy. Oprócz ceramiki i krzemieni znalezione zostały także przedmioty związane z tkactwem (przęśliki, ciężarki tkackie), narzędzia kamienne i antropomorficznej fragment plastyki figuralnej w postaci glinianej nogi.
W sezonie 2006 przeprowadzone zostały badania, trakcie których odkryte zostały pozostałości po kolejnym długim domu. Były to przydenne części konstrukcji wewnętrznych (dołów posłupowych) i resztki jam budowlanych.
Badania realizowane były w ramach programu
„Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 4 – Ochrona Zabytków Archeologicznych.

W ramach tego samego zadania realizowano badania w Gosławicach i Łętowicach.