Zakończył się Galicjaner Sztetl 2018 [ZDJĘCIA]

Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie zorganizowali kolejną edycję Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl” (14-24 czerwca br.). Wydarzenie organizowane od 1996 roku, miało na celu upamiętnienie dawnych mieszkańców i współtwórców kulturalnego, politycznego i społecznego oblicza dzisiejszej Małopolski.

Inauguracja „Galicjaner Sztetl” odbyła się tradycyjnie w lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze, gdzie 76 lat temu funkcjonariusze SS i policji niemieckiej, podczas tzw. „pierwszej akcji” zamordowali kilka tysięcy Żydów przebywających w Tarnowie. W uroczystościach modlitewnych uczestniczyli duchowni, przedstawiciele władz samorządowych a także przedstawiciele lokalnej społeczności.

fot. Gazeta Krakowska

Galeria zdjęć: Natalia Gancarz


Program wydarzeń:

14 czerwca (czwartek)

12.00 Spotkanie modlitewne na miejscu kaźni tarnowskich Żydów, Las Buczyna w Zbylitowskiej Górze
13.30 Marsz Pamięci na cmentarz żydowski w Tarnowie z dawnego Placu Magdeburskiego, początek ul. Juliana Goslara (obok Przedszkola Publicznego nr 6)
14.15 Uroczyste odsłonięcie, po zakończonej konserwacji,  pomnika upamiętniającego Zagładę tarnowskich Żydów na cmentarzu żydowskim w Tarnowie
21.00 Koncert pod bimą, zespół Ta Shma Orchestra (Nowy York), Skwer Starej Synagogi

15 czerwca (piątek)

20.00 Galeria „Na płocie”, otwarcie wystawy fotografii Dariusza Kobylańskiego „Szachrit”, Skwer Starej Synagogi
21.00 Koncert pod bimą, zespół Porto Meskla (Kraków)

16 czerwca (sobota)

17.00 Kino Marzenie, projekcja filmu Mariana Marzyńskiego „Skibet/Htikvat”
Po filmie spotkanie z Jerrym Bergmanem, jednym z bohaterów filmu, emigrantem 1968

17 czerwca (niedziela)

11.00-13.00 Cmentarz żydowski w Tarnowie, zwiedzanie z przewodnikiem
21.00 Koncert pod bimą, zespół Klezmafour (Polska)

24 czerwca (niedziela)

17.00 Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej, koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego
21.00, Koncert pod bimą, koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego (Sejny)

Wydarzenia towarzyszące – spotkania otwarte:

6 czerwca (środa)
18.00 Tarnowskie Centrum Kultury, otwarcie wystawy Agnieszki Traczewskiej „Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych”

 14 czerwca (czwartek)

15.00 Restauracja Stara Łaźnia, spotkanie potomków tarnowskich Żydów z Prezydentem Tarnowa, Romanem Ciepielą

15 czerwca (piątek)

10:00 V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka, „My z Marca 68” – spotkanie z Jerrym Bergmanem

Biuro Festiwalu: Kosher Caffe, ul. Wałowa


Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli

Organizatorzy:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Miasto Tarnów, Gmina Tarnów


Galicianer Shtetl. Remembrance Days for Galician Jews
under the patronage of Roman Ciepiela, the Mayor of Tarnów

Organizers: 
City of Tarnów, Tarnów Commune
Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie / Committee for the Protection of Jewish Heritage in Tarnów
Regional Museum in Tarnów

Program of events:
June 14 (Thursday)
12.00 A prayer meeting at the place of Tarnow Jews execution, Buczyna Forest in Zbylitowska Góra.
15.30 March of Remembrance to the Jewish Cemetery in Tarnów from the former Magdeburg Square, beginning of Juliana Goslara street (next to Public Kindergarten No. 6).
14.15 A ceremonial unveiling of a Monument Commemorating the Holocaust of Tarnów Jews at the Jewish Cemetery in Tarnów after the conservation works have been completed.
21.00 Concert at the Bimah, band Ta Shma Orchestra (New York),

June 15 (Friday)
20.00 Gallery “On the fence”, opening of the exhibition of photographs by Dariusz Kobylański “Szacharit/shacharit//שחרית”, Square of the Old Synagogue.
21.00 Concert at the Bimah, Porto Meskel Band (Kraków).

June 16 (Saturday)
17.00 Cinema “Marzenie”, screening of Marian Marzyński’s film “Skibet/Htikvat”.
After the film, a meeting with Jerry Bergman, one of the film’s protagonists, an emigrant in 1968.

June 17 (Sunday)
11.00-13.00 Jewish Cemetery in Tarnów, guided tours.
21.00 Concert at the Bimah, Klezmafour (Poland).

June 24 (Sunday)
17.00 Synagogue in Dąbrowa Tarnowska, concert of the Klezmer Orchestra of the Sejny Theater.
21.00, Concert at the Bimah, Klezmer Orchestra of the Sejny Theater (Sejny).

Accompanying events – open meetings:

June 6 (Wednesday)
18.00 Tarnow Culture Center, opening of Agnieszka Traczewska’s exhibition “Chasidic Returns to Non-Forgotten Places”.

June 14 (Thursday)
15.00 “Stara Łaźnia” Restaurant, meeting of the descendants of Tarnów Jews with the President of Tarnów, Roman Ciepiela.

June 15 (Friday)
10:00 High School no 5 in Tarnow, “We from March 68” – meeting with Jerry Bergman

Festival Club: Kosher Caffe Nosh, ul. Wałowa/Plac Bohaterów Getta.


baner_galicjaner sztetl