ZP08/2018 Muzeum Okręgowe w Tarnowie: Wykonanie konserwacji zabytków ruchomych w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie etap III”

ZNAK SPRAWY ZP08/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-03-07 09:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1423830,zpo82018-wykonanie-konserwacji-zabytkow-ruchomych-w-ramach-projektu-przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-k.html dostępna jest pełna dokumentacja postępowania
oraz
-odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 2018-03-02
-zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 2018-03-02
-informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-03-07
– zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 2 i unieważnieniu w cz. 1 2018-03-23

RPO - logotypy