ZP14/2018: Wykonanie konserwacji zabytków ruchomych z kolekcji Działu Historii Muzeum Okręgowego w Tarnowie w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie etap III” w ramach zadania „Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY ZP14/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-04-24 09:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Pełna dokumentacja postępowania
oraz:
– Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) – z dnia 20 kwietnia 2018
– Informacja z otwarcia ofert – z dnia 24 kwietnia 2018
– Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – z dnia 18 maja 2018

dostępne są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1440907,zp142018-wykonanie-konserwacji-zabytkow-ruchomych-z-kolekcji-dzialu-historii-muzeum-okregowego-w-tar.html

RPO - logotypy