ZPP20-V/2018 – Przetarg nieograniczony: Roboty budowlane pn.: „Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III” w ramach zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY ZPP20-V/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-03-19 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane


Na stronie: https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1426009,zpp20-v2018-przetarg-nieograniczony-roboty-budowlane-pn-przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-kamienic-ryne.html
dostępna jest pełna dokumentacja postępowania
oraz:
-informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-03-19
-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-04-09

RPO - logotypy