ZPP 20-III/2017 – Roboty budowlane pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP 20-III/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-12-04 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1384155,roboty-budowlane-pn-przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-kamienic-rynek-2021-i-kapitulna-9-oraz-zmiana-spo.html dostępna jest pełna dokumentacja postępowania.

oraz:

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców kierowane do Zamawiającego dotyczące treści SIWZ i dokumentacji przetargowej z dnia 29.11.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie z informacji z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

RPO - logotypy