ZPP05/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie na jej podstawie naprawy i doposażenia istniejącego systemu telewizji dozorowej CCTV w obiekcie Rynek 3, Ratusz

ZNAK SPRAWY ZPP05/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-02-08 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: SYNTAX Krzysztof Jarosz, 33-150 Wola Rzędzińska 177B