ZPP19/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczeń technicznych Zamku w Dębnie oraz wymiana okablowania i części urządzeń istniejącego systemu SSP w ramach zadania pn.: Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum Zamek w Dębnie.

ZNAK SPRAWY ZPP19/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-07-11 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Postępowanie unieważnione – cena złożonych ofert przewyższała kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.