ZPP20/2017 Roboty budowlane pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP20/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-06-23 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1327032,zpp202017-przetarg-nieograniczony-roboty-budowlane-pn-przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-kamienic-rynek-.html dostępne są:
– Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami
– Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (zmiana opublikowana dnia 20.06.2017)
– Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (zmiana opublikowana dnia 23.06.2017)
– Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (zmiana opublikowana dnia 29.06.2017)

– Informacja z otwarcia ofert – 7.07.2017
– Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 7.07.2017

RPO - logotypy