ZPP26/2017 – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa zewnętrznych sieci ciepłowniczych i teletechnicznych wraz z przyłączami dla budynków MOT na Rynku w Tarnowie.

ZNAK SPRAWY ZPP26/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-08-11 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: INSTALPROJEKT – TARNÓW Marek Kwapniewski, Zaczarnie 163A, 33-140 Lisia Góra