Gmach Główny Muzeum Okręgowego w Tarnowie mieści się w zespole XVI-wiecznych kamienic znajdujących się przy tarnowskim Rynku.


Muzeum Okręgowe w Tarnowie od 2014 r. prowadzi prace modernizacyjne dwóch renesansowych kamienic przy tarnowskim rynku (Gmach Główny) w ramach projektu pt: Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Instytucja otrzyma na ten cel blisko 5,27 mln
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz ok. 376 tys. zł z współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do dziedzictwa i oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego w Tarnowie, przyczyniającej się do wzrostu aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze. Plan inwestycji przewiduje prace konserwatorskie i zabezpieczające, roboty rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe. Po modernizacji z obiektu będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Zmodernizowane zostaną instalacje techniczne oraz urządzone tereny zielone na podwórzu. Poszczególne pomieszczenia muzeum zostaną na nowo wyposażone i powstanie stała ekspozycja historyczna. Turyści będą mogli poznać historię miasta za pomocą najnowocześniejszych technologii i trendów panujących w muzealnictwie.  Kompleksowy remont oraz nowoczesna wystawa nadadzą nową jakość odbioru prezentowanych zbiorów i usług wykonywanych przez Muzeum Okręgowe
w Tarnowie.

Muzeum planuje zakończenie inwestycji na koniec 2019 roku.

Całkowita wartość Projektu: 9 250 663,39 zł
Współfinansowanie: 5 645 616,69 zł
Dofinansowanie zadania ze środków UM Województwa Małopolskiego: 4 101 575 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

fundusze europejskie


Kontakt do kancelarii Muzeum Okręgowego w Tarnowie