1. Do zadań Oddziału Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, w szczególności należy:

 1. nadzór merytoryczny i udostępnianie ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych w Oddziale,
 2. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów w statutowo określonym zakresie, związanych z osobą Wincentego Witosa, historią ruchu ludowego oraz dawnych sprzętów gospodarczych i rolniczych z terenu gminy Wierzchosławice,
 3. opieka nad depozytami przechowywanymi w Muzeum, zgodnymi rodzajowo z zakresem zbiorów gromadzonych przez Oddział,
 4. prowadzenie księgi wpływu oraz księgi depozytów dla Oddziału,
 5. organizowanie i prowadzenie badań naukowych zgodnych z zakresem Oddziału,
 6. ewidencjonowanie zbiorów znajdujących się pod opieką Oddziału, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji ewidencyjnej zbiorów to jest: inwentarzy muzealiów, kart ewidencyjnych, rejestrów pomocniczych zbiorów oraz przechowywanie dokumentacji prac konserwatorskich wykonywanych przy zbiorach Działu,
 7. prowadzenie magazynów zbiorów Oddziału,
 8. organizowanie wystaw czasowych podejmujących tematykę zgodną z zakresem gromadzonych zbiorów,
 9. przygotowywanie publikacji i katalogów zbiorów Oddziału,
 10. realizowanie kwerend na potrzeby własne i udzielanie odpowiedzi na kwerendy kierowane do Oddziału,
 11. planowanie, zlecanie i nadzorowanie konserwacji zbiorów Oddziału,
 12. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o realizowane wystawy w Oddziale, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb odbiorców w zakresie dostępności,
 13. współpraca z gminnymi i powiatowymi instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie uczestnictwa w projektach edukacyjnych i kulturalnych,
 14. utrzymanie w nienagannym stanie budynków, terenu wokół budynków oraz pomieszczeń Oddziału,
 15. bieżąca obsługa zwiedzających w Oddziale,
 16. zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym zbiorom w czasie ich udostępniania i prowadzenia prac porządkowych w Oddziale,
 17. obsługa wydarzeń organizowanych w Oddziale.

Więcej informacji o Oddziale znajdziesz TUTAJ.