Informacje ogólne

Muzeum Okręgowe w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
muzeum.tarnow.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Strona jest częściowo niedostępna, dlatego też została stworzona zakładka DOSTĘPNOŚĆ, gdzie treści umieszczane w niej są dostosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zakładka podległa systematycznemu uzupełnianiu i modyfikacji treści w niej zawartych.

wyłączenia

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Kuboń, e.kubon@muzeum.tarnow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606131113. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu

Niestety, budynek Siedziby Muzeum nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Poruszanie się po budynku wymaga pomocy asystenta.

W prawej części elewacji jest obniżenie, po jego pokonaniu znajdziemy się w podcieniach budynku. Drzwi do obiektu są na lewo od obniżenia. Wejście jest bez progów, prowadzi ono do długiego korytarza, który nie posiada barier poziomych. Na prawo od głównego wejścia są drzwi, za którymi jest portiernia i szatnia. Ich przestrzeń dostosowana jest dla osób poruszających się na wózkach. Toaleta dostępna do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Znajduje się po prawej stronie, przy końcu korytarza.

Na jego końcu znajdują się drzwi, które prowadzą na klatkę schodową, gdzie znajduje się winda, którą można dostać się na wyższe kondygnacje.

Korytarze na piętrach posiadają bariery poziome, które niwelowane są za pomocą szyn.

Sekretariat i gabinet dyrektora ulokowane są na I piętrze.

Sala ekspozycyjna na parterze dostępna, sale wystawowe w piwnicach są niedostosowane.

Poza tym: zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Budynek znajduje się w zachodniej pierzei rynku. Wejście do niego jest powyżej poziomu drogi. W lewej części elewacji są 2 stopnie. Po ich pokonaniu znajdziemy się w podcieniach. Na wprost schodów jest główne wejście do obiektu. W prawej części elewacji znajduje się podjazd dla wózków.

Po przejściu drzwi wejściowych znajdziemy się w długim korytarzu, bez progów. Na prawo od drzwi są kolejne, które prowadzą do portierni i szatni.

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami wzroku (oznaczenia kontrastowe, sygnał alarmu – dźwiękowy).

Na końcu korytarza są drzwi, które prowadzą na klatkę schodową. W jej prawej części schody, dzięki którym możemy dostać się do piwnic i na wyższe kondygnacje. W lewej części klatki schodowej jest winda z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, która zapewnia dostęp na wyższe kondygnacje budynku.

W piwnicach organizowane są wystawy tymczasowe, na I piętrze jest sekretariat i gabinet dyrektora.

Korytarze na piętrach mają dwa stopnie, prowadzące w górę.

Poza tym: zapewniamy informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób głosowy (obsługa portierni) oraz wizualno – dotykowy (tyflografika); zapewniamy wstęp do budynku osobie z psem asystującym; zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Dostępność dla osób Głuchych oraz dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Budynek znajduje się w zachodniej części rynku. Drzwi wejściowe prowadzą do długiego korytarza. Na prawo jest wejście do portierni i szatni. Na końcu korytarza, na prawo znajduje się dostosowana toaleta.

Na piętra można dostać cię za pomocą windy lub schodów. Schody prowadzą też do piwnic, gdzie organizowane są wystawy tymczasowe.

Sekretariat i gabinet dyrektora jest na I piętrze.

Po za tym: zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Informacje dodatkowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

możliwość wyboru kontrastu (do wyboru osiem kolorów),
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
mapa strony,
zakładka DOSTĘPNOŚĆ z treściami dostosowanymi do potrzeb os. z niepełnosprawnościami.

Kontakt do koordynatorki dostępności

Kinga Smółka, k.smolka@muzeumt.tarnow.pl

tel. 669 780 703, 14 692 9000

Więcej informacji na temat dostępności Muzeum Okręgowego w Tarnowie: muzeum.tarnow.pl/dostepnosc-w-muzeum

 Pracujemy nad pełnym dostosowaniem strony, w tym uzupełnieniem alternatywnych tekstów (audiodeskrypcji) do materiałów graficznych, publikowanych przed 2020 r. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: k.smolka@muzeum.tarnow.pl