Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Muzeum Ziemi Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://muzeum.tarnow.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Kuboń, e.kubon@muzeum.tarnow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606131113. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Rynek 3, 33-100 Tarnów

 1. Budynek mieści się w obrębie rynku, gdzie wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, są one na ul. Wekslarskiej i pl. Rybnym
 2. Przystanki autobusowe znajdujące się najbliżej rynku to przystanek Burek; Lwowska – Szeroka; Mickiewicza-Poczta
 3. Niestety, budynek Siedziby Muzeum nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Poruszanie się po budynku wymaga pomocy asystenta.
 • W prawej części elewacji jest obniżenie, które umożliwia wjazd na podcienia budynku i dotarcie do drzwi wejściowych.
 • Parter budynku nie posiada przeszkód poziomych
 • Na parterze znajduje się dostępna recepcja, szatnia i toaleta
 • Budynek posiada windę z komunikacją dźwiękową i oznaczeniami w alfabecie Braille’a
 • Windą można dostać się na I, II i III piętro
 • Na I piętrze znajduje się sekretariat i gabinety dyrektorów
 • Na II piętrze są biura administracji, księgowości i promocji
 • Na III piętrze biura Działu Sztuki i Głównego Inwentaryzatora
 • Na I i II piętrze w środkowej części korytarza są dwa stopnie, które można pokonać przy pomocy szyn najazdowych
 • Sala ekspozycyjna na parterze dostępna,
 • Sale wystawowe w piwnicach są niedostosowane m.in. poprzez brak windy i różnice w poziomach
 • Budynek posiada plan tyflograficzny układu przestrzennego – parter
 • Na wyposażeniu budynku znajduje się system FM (recepcja – parter)
 • Do budynku i pozostałych oddziałów można wejść z psem przewodnikiem
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, poza windą ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych

Poza tym: zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Informacje dodatkowe

Aby skutecznie komunikować się z pracownikami Muzeum, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:
napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3; 33-100 Tarnów;

 • wysłać e-maila na adres: dostepnosc@muzeum.tarnow.pl
 • wysłać sms na nr 602146811
 • skontaktować się telefonicznie,
 • wnioskować o tłumacza PJM podczas załatwiania spraw w kancelarii i innych biurach, wernisażu, oprowadzania, lekcji

Udostępnienie wybranych informacji i dokumentów:

 • PJM
 • W druku powiększonym
 • W języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR)

możliwe jest po wcześniejszym przekazaniu zgłoszenia. W celu usprawnienia kontaktu, można skorzystać ze wzoru wniosku.

Kontakt do koordynatorki dostępności
Lucyna Marzec-Pałach, dostepnosc@muzeum.tarnow.pl
tel. 602146811
Więcej informacji na temat dostępności Muzeum Ziemi Tarnowskiej:
muzeum.tarnow.pl/dostepnosc-w-muzeum

Trwają prace nad przygotowaniem nowej dostępnej strony związanej ze zmianą nazwy Muzeum.
Pracujemy nad pełnym dostosowaniem strony, w tym uzupełnieniem alternatywnych tekstów (audiodeskrypcji) do materiałów graficznych, publikowanych przed 2020 r. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: dostepnosc@muzeum.tarnow.pl