Udostępnianie fotografii obiektów ze zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej

I. JEŻELI FOTOGRAFIA JUŻ ISTNIEJE

 1. Istniejące już fotografie obiektów ze zbiorów muzealnych przekazywane/udostępniane są w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641, z późniejszymi zmianami) na pisemny wniosek zainteresowanego.
 2. Przy przekazywaniu/udostępnianiu fotografii ze zbiorów zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. 2023 poz. 282)

II. JEŻELI FOTOGRAFIA WYMAGA WYKONANIA

 1. Działając na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 25a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 Nr 5 poz. 24, z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora nr 9/2024 z dn. 24 stycznia 2024 r. Muzeum Ziemi Tarnowskiej pobiera opłaty za udostępnianie fotografii (odwzorowań) obiektów ze swoich zbiorów, z wykorzystaniem  informatycznych  nośników danych.
 2. Pobieranie opłat dotyczy wykonywania i udostępniania tylko tych fotografii, które mają zostać wykonane specjalnie na zamówienie, to jest takich, które nie istnieją w momencie składania zamówienia.
 3. Odwzorowania zbiorów, o których mowa w pkt. 1 wykonywane są w technice fotografii cyfrowej.
 4. Po wpłynięciu zamówienia na wykonanie fotografii, Muzeum przedstawia warunki realizacji zamówienia oraz informację o wysokości opłat, ewentualnych ulgach lub zwolnieniu z opłat.
 5. Zamówienie realizowane jest po zawarciu stosownej umowy pomiędzy Muzeum a zamawiającym.
 6. Wysokość opłaty pobieranej przez Muzeum jest sumą opłat za:
     a) wykonanie fotografii,
     b) ewentualne dopłaty – według stawek określonych cennikiem,
     c) udostępnienie fotografii w określonym celu,
     d) nośnik i dostarczenie nośnika – według stawek określonych cennikiem.
 7. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty.
 8. Wszystkie podane w cenniku stawki opłat są stawkami maksymalnymi w PLN i zawierają podatek VAT.

CENNIK OPŁAT
za wykonywanie oraz udostępnianie fotografii zbiorów muzealnych
przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej

Wszystkie podane w cenniku stawki opłat są stawkami maksymalnymi w PLN i zawierają podatek VAT.

I. WYKONANIE FOTOGRAFII CYFROWEJ (format JPG lub TIFF) opłata
1 wykonanie fotografii obiektu należącego do zbiorów muzealnych, jeśli fotografowany obiekt nie wymaga transportu oraz/lub podejmowania dodatkowych czynności przygotowujących obiekt do fotografowania (opłata dotyczy pierwszych pięciu ujęć obiektu) 50,00 zł
2 wykonanie fotografii ekspozycji muzealnej lub budynku muzealnego z zewnątrz (dotyczy pierwszych pięciu ujęć)  100,00 zł
3 dopłaty:
a) wykonanie kolejnych ujęć obiektu/ekspozycji/budynku (do pięciu ujęć)  10,00 zł
b) jeśli fotografowany obiekt wymaga podjęcia dodatkowych czynności przygotowujących obiekt do fotografowania i/lub transportu (opłata liczona osobno dla każdego z obiektów) stawka ustalana indywidualnie, nie niższa niż 50,00 zł
c) jeśli fotografowany obiekt wymaga transportu (opłata jednorazowa – niezależnie od ilości przewożonych obiektów) stawka ustalana indywidualnie, nie niższa niż 50,00 zł
d) jeśli fotografowanie wymaga wyjazdu fotografa (opłata liczona osobno dla każdego z wyjazdów) stawka ustalana indywidualnie, nie niższa niż 50,00 zł
II. UDOSTĘPNIENIE FOTOGRAFII CYFROWEJ opłata
1 w celu niekomercyjnym (naukowym, badawczym, edukacyjnym, na użytek własny bez prawa do publikacji)  bezpłatnie
2 w celu komercyjnym stawka ustalana indywidualnie, nie niższa niż 150,00 zł
III. DOSTARCZENIE FOTOGRAFII CYFROWEJ opłata
1 udostępnienie pliku do pobrania przez Internet  bezpłatnie
2 nośnik danych (płyta CD/DVD) 3,00 zł
3 dostarczenie nośnika (cena dotyczy przesyłki na terenie Polski. Opłata obejmuje koszty opakowania oraz dostawy listem poleconym priorytetowym, za pośrednictwem Poczty Polskiej) 12,00 zł
IV. UDOSTĘPNIENIE DO FILMOWANIA WNĘTRZ MUZEALNYCH ORAZ/LUB TERENU MUZEUM (z wyłączeniem ruchu zwiedzających) opłata
w godzinach pracy oddziału poza godzinami pracy oddziału
1 pierwsza rozpoczęta godzina filmowania 300,00 zł 600,00 zł
2 każda następna rozpoczęta godzina filmowania 200,00 zł 400,00 zł