Udostępnianie fotografii obiektów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie

I. JEŻELI FOTOGRAFIA JUŻ ISTNIEJE
Istniejące już fotografie obiektów ze zbiorów muzealnych przekazywane są w trybie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), na wniosek zainteresowanego oraz na zasadach opisanych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Muzeum Okręgowego w Tarnowie, w menu przedmiotowym w kategorii „Ponowne wykorzystywanie”:
http://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,m,296777,ponowne-wykorzystywanie.html (wzór wniosku na dole strony)

II. JEŻELI FOTOGRAFIA WYMAGA WYKONANIA
1. Działając na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 25a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24 z późn. zm.), Muzeum Okręgowe w Tarnowie pobiera opłaty za wykonanie oraz udostępnianie fotografii cyfrowych obiektów ze swoich zbiorów.
2. Opłaty pobierane są z góry, po zawarciu umowy pomiędzy Muzeum a zamawiającym.
3. Wysokość opłaty pobieranej przez Muzeum jest sumą opłat za:
1) wykonanie fotografii,
2) udostępnienie fotografii w określonym celu,
3) nośnik i dostarczenie nośnika (opłata pobierana jednorazowo, niezależnie od ilości zamówionych fotografii)
– według stawek określonych poniższym cennikiem.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor Muzeum może ustalić opłatę ulgową (inną niż wskazana w sekcji IV cennika) lub zwolnić z opłaty.
Wszystkie niżej podane stawki opłat są stawkami maksymalnymi w PLN zawierającymi podatek VAT.

I. WYKONANIE FOTOGRAFII CYFROWEJ (format JPG lub TIFF)
 1  jeśli fotografowany obiekt nie wymaga transportu oraz/lub dodatkowych czynności przygotowujących do fotografowania (cena dotyczy pierwszego ujęcia) 50,00 zł
2  jeśli fotografowany obiekt wymaga transportu oraz/lub dodatkowych czynności przygotowujących do fotografowania (cena dotyczy pierwszego ujęcia)  100,00 zł
3  wykonanie fotografii ekspozycji muzealnej lub budynku muzealnego z zewnątrz (cena dotyczy pierwszego ujęcia) 118,00 zł
4  wykonanie kolejnego ujęcia  25,00 zł
II. UDOSTĘPNIENIE FOTOGRAFII CYFROWEJ
 1  w celu niekomercyjnym (naukowym, badawczym, edukacyjnym, na użytek własny bez prawa do publikacji)  bezpłatnie
2 w celu komercyjnym opłata ustalana indywidualnie, nie niższa niż 150,00 zł
III. DOSTARCZENIE FOTOGRAFII CYFROWEJ
1 przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego  bezpłatnie
2 na nośniku danych (płyta CD/DVD) 3,00 zł
3 dostarczenie nośnika (cena dotyczy przesyłki na terenie Polski. Opłata obejmuje koszty opakowania oraz dostawy listem poleconym priorytetowym, za pośrednictwem Poczty Polskiej) 10,00 zł
IV. OBOWIĄZUJĄCE ULGI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA WYKONANIE FOTOGRAFII CYFROWEJ
studenci, doktoranci, pracownicy instytucji naukowych – rabat 90% (pod warunkiem przedstawienie listu polecającego od promotora oraz/lub wskazanie jednostki naukowej jako miejsca prowadzenia badań naukowych, których wynik stanowi podstawę publikacji lub monografii naukowej)
V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DO FILMOWANIA WNĘTRZ MUZEALNYCH (Z WYŁĄCZENIEM EKSPOZYCJI DLA ZWIEDZAJĄCYCH) ORAZ/LUB TERENU MUZEUM
w godzinach pracy oddziału poza godzinami pracy oddziału
1 pierwsza rozpoczęta godzina filmowania 300,00 zł 600,00 zł
2 każda następna rozpoczęta godzina filmowania 200,00 zł 400,00 zł