Zbiory porcelany i szkła liczą ok. 3 tys obiektów, reprezentujących wytwórczość polską i obcą od XVI-XIX wieku. Ta jedyna w swoim rodzaju unikalna kolekcja, jest obiektem ciągłej penetracji badaczy i konserwatorów interesujących się historią szklarstwa i technologią szkła. Wartość tej kolekcji nie polega na ilości posiadanych egzemplarzy, ale przede wszystkim na jej walorach artystycznych i historycznych.

1/3 muzealiów Działu Sztuki stanowią zbiory podworskie książąt Sanguszków z pałacu w Gumniskach, w tym 707 szkieł – określonych jako mienie podworskie.

Osobna część, stanowiąca najcenniejsze i najciekawsze okazy szkła, to depozyt XX. Sanguszków, liczący ok. 2 000 eksponatów (szkła i porcelany), z czego ok. 500 stanowi szkło.

Składające się na tę kolekcję wyroby, w większości pochodzą z okresu od XVI do XIX wieku i swoim wysokim poziomem artystycznym reprezentują czołowe ośrodki wytwórcze zachodniej Europy i Polski.

Najcenniejsze egzemplarze pokazano na stałej ekspozycji w Ratuszu – Galerii Sztuki Dawnej, a niektóre z nich – ze względu na wyjątkową wartość artystyczną.

Ceramikę zachodnioeuropejską reprezentują wyroby z Chin, Miśni, Berlina, wytwórni Wedwooda, i innych manufaktur. Natomiast polską ceramikę, prawie wyłącznie wyroby trzech manufaktur na Wołyniu, to jest z Korca, Baranówki i Horodnicy. Dobrą jakością, elegancją formy i dekoracji, odznaczają się zwłaszcza naczynia pierwszej polskiej wytwórni porcelany w Korcu, założonej staraniem księcia Józefa Klemensa Czartoryskiego w 1784 roku.

Spośród szkieł na szczególną uwagę zasługują szkła XVIII-wieczne. Tarnowska kolekcja to jeden z największych w kraju zbiorów szkieł z działających w XVIII wieku hut polskich. Hutę szkła w Nalibokach i Urzeczu prezentuje około 27 szkieł, w Lubaczowie (32), w Cudnowie (ok. 30). Ponadto proweniencję tarnowskich szkieł można wiązać z Saksonią i z obszarami historycznego Śląska (ok. 104 szkieł ze szkłami XIX-wiecznymi włącznie).

W zbiorze znajdują się także szkła z terenów Saksonii, Czech i historycznego Śląska, szkła XIX-wieczne, secesyjne i współczesne.

 


Katalog “Ceramika i szkło z depozytu książąt Sanguszków w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Świadkowie Historii.”

Tom 1 – Ceramika – pobierz

Tom 2 – Szkło – pobierz