INFORMACJE DLA OSÓB OFERUJĄCYCH OBIEKTY
DO ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI TARNOWSKIEJ


CO MUZEUM GROMADZI?

Muzeum Ziemi Tarnowskiej jest instytucją wielodziałową i wielooddziałową, która gromadzi zbiory zgodnie z profilem swojej działalności określonym w statucie Muzeum, przy uwzględnieniu możliwości ich trwałego przechowywania, zapewnienia im bezpieczeństwa, konserwacji oraz zgodnie z możliwościami finansowymi instytucji.

Muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:

 • historii – w tym zabytki, pamiątki historyczne oraz dokumenty i materiały dokumentacyjne posiadające wartość naukową, historyczną lub ekspozycyjną, stanowiące świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, w szczególności mające związek z Tarnowem lub regionem tarnowskim oraz postaciami z nimi związanymi, a ponadto polskie znaki pieniężne oraz numizmaty obce. Muzeum gromadzi także zasoby „historii mówionej”, w formie materiałów dźwiękowych lub audiowizualnych, a także materiały dokumentacyjne – w zakresie jaki mają związek z gromadzonymi zbiorami;
 • sztuki – dzieła sztuk plastycznych z dziedziny malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz sztuki użytkowej, w tym zwłaszcza europejskiej sztuki nowożytnej, nowoczesnej oraz sztuki współczesnej, a także dzieła związane – poprzez twórców lub tematykę – z Tarnowem lub regionem tarnowskim;
 • archeologii – materiały archeologiczne, w tym zwłaszcza zabytki archeologiczne ruchome, pochodzące z regionu tarnowskiego oraz z obszarów kulturowo z nim związanych;
 • numizmatyki – zbiory numizmatyczne z obszaru Polski w granicach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem bieżących polskich środków płatniczych;
 • etnografii i etnologii (oraz dziedzin pokrewnych) – w tym: zabytki i przedmioty stanowiące świadectwo tradycyjnej i współczesnej kultury ludowej regionu tarnowskiego oraz dotyczące osób z nią związanych a ponadto przedmioty związane z kulturą materialną, duchową i społeczną Romów.

CZEGO MUZEUM NIE MOŻE PRZYJĄĆ BEZPOŚREDNIO OD ZNALAZCY?

Muzeum nie jest uprawnione do przyjmowania bezpośrednio od znalazcy rzeczy znalezionych lub przypadkowo odkrytych, w tym zwłaszcza:

 • zabytków archeologicznych lub przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie, że stanową zabytki archeologiczne,
 • rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 • broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Postępowanie ze znalezionymi lub przypadkowo odkrytymi zabytkami lub przedmiotami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, określają obowiązujące przepisy:

 • jeśli istnieje przypuszczenie, że przedmioty stanowią zabytki archeologiczne:

postępowanie znalazcy określa art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.):

Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 • jeśli znalezione zostały rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej:

postępowanie znalazcy określa art. 5 ust 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 z późn. zm.)

Art. 5 ust. 3. Kto znalazł […] rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście [właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy].

Art. 7 ust. 1. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

 • jeśli znaleziona została broń, amunicja lub materiały wybuchowe:

postępowanie znalazcy określa art. 6 i 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 z późn. zm.)

Art. 6. Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe […], niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

Art. 7. ust. 1. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

ust. 2. Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe […], właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.


PROCEDURA NABYWANIA OBIEKTÓW DO ZBIORÓW MUZEALNYCH

ZŁOŻENIE OFERTY

 1. Każda osoba fizyczna lub prawna chcąca darować, sprzedać lub przekazać w depozyt jakikolwiek przedmiot, występuje jako oferent składający Muzeum ofertę – odpowiednio: darowizny, sprzedaży lub depozytu.
 2. Każdy przedmiot oferowany do zbiorów muzealnych musi pochodzić z legalnego źródła oraz zostać nabyty uprzednio przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, oferent musi posiadać pełne i uregulowane prawa do dysponowania przedmiotem oferty.
 3. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym do pobrania na dole strony
 4. Wypełniony i podpisany formularz oferty można złożyć:
 • • osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej:

pod adresem: Rynek 3, 33-100 Tarnów

 • drogą elektroniczną – przesyłając skan podpisanej oferty na adres e-mail:

rynek@muzeum.tarnow.pl

Prosimy o nie składanie ofert w oddziałach Muzeum oraz o nieprzysyłanie przedmiotów oferty drogą pocztową bez wcześniejszego uzgodnienia.

 1. Muzeum nie rozpatruje ofert zawierających niekompletne dane – dotyczy to zwłaszcza ofert sprzedaży bez podania oczekiwanej ceny. Wstępnej wyceny oferent powinien dokonać we własnym zakresie np. korzystając z usług podmiotów zajmujących się handlem i wyceną dzieł sztuki, antyków lub przedmiotów kolekcjonerskich.

OGLĘDZINY PRZEDMIOTU OFERTY

Niezależnie od złożenia pisemnej oferty, oferent powinien zapewnić pracownikom Muzeum możliwość dokonania oględzin przedmiotu oferty:

 • jeśli przedmiot może zostać przyniesiony do Muzeum:

w przypadku przedmiotów o niewielkich gabarytach oferent powinien osobiście dostarczyć przedmiot oferty do Muzeum wraz z ofertą – po uprzednim uzgodnieniu terminu z Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów,

 • jeśli przedmiot może zostać przyniesiony i pozostawiony w Muzeum do czasu podjęcia decyzji o nabyciu:

jeśli oferent wyrazi taką wolę, przedmiot oferty może pozostać w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty. Przekazanie przedmiotu oferty do Muzeum na czas rozpatrzenia oferty dokumentowane jest protokołem czasowego przyjęcia, potwierdzającym wolę przekazania-przyjęcia przez przedstawicieli stron (oferent zachowuje prawo odbioru przedmiotu oferty z Muzeum na własne żądanie). W przypadku pozostawienia w Muzeum przedmiotu oferty, oferent (lub osoba upoważniona) zobowiązany jest do wylegitymowania się aktualnym dokumentem tożsamości (obywatele polscy: dowód osobisty lub paszport, cudzoziemcy: paszport, karta pobytu lub Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej).

 • jeśli przedmiot nie może zostać przyniesiony do Muzeum:

jeśli oferent nie ma możliwości dostarczenia przedmiotu oferty do Muzeum lub nie chce go pozostawiać w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty – powinien dostarczyć szczegółowe fotografie przedmiotu oferty (np. drogą elektroniczną) oraz być gotowym – jeśli zajdzie taka potrzeba – do udostępnienia przedmiotu oferty w celu dokonania oględzin, w miejscu, gdzie się on znajduje.

ROZPATRZENIE OFERTY i DECYZJA O NABYCIU LUB REZYGNACJI

 1. Oferty, które wpłyną do Muzeum zwykle kierowane są przez Dyrektora Muzeum do zaopiniowana przez Komisję Gromadzenia Zbiorów, stanowiącą kolegialny organ doradczy Dyrektora Muzeum w zakresie gromadzenia zbiorów.
 2. Komisję Gromadzenia Zbiorów ocenia przedmiot oferty pod kątem:
 • zgodności ze statutowo określonym profilem gromadzenia zbiorów przez Muzeum;
 • wartości naukowej, historycznej, edukacyjnej i artystycznej;
 • możliwości przechowywania w Muzeum, w warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;
 • stanu zachowania oraz możliwości zabezpieczenia i konserwacji;
 • ceny,
 • przeznaczenia ewidencyjnego – wyboru docelowej kolekcji;
 1. Po zaopiniowaniu przedmiotu oferty Dyrektor Muzeum podejmuje decyzję o jej przyjęciu, przyjęciu pod określonymi warunkami lub odrzuceniu.
 2. Komisja Gromadzenia zbiorów zbiera się nieregularnie – w zależności od ilości ofert które wpłyną do Muzeum.
 3. Po podjęciu przez Dyrektora decyzji w sprawie złożonej oferty, oferent zostaje o niej niezwłocznie poinformowany.
 4. W przypadku decyzji pozytywnej dotyczącej nabycia przedmiotu oferty przez Muzeum, spisywana jest umowa cywilno-prawna pomiędzy oferentem a Muzeum, przenosząca na Muzeum prawo własności do przedmiotu oferty.
 5. W przypadku decyzji negatywnej – jeśli przedmiot oferty został pozostawiony w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty – Oferent zobowiązany jest do jego odbioru – w terminie 14 dni od poinformowania go o decyzji Dyrektora Muzeum.

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE ZNALEZIONE LUB ODKRYTE PRZYPADKOWO

W stosunku do zabytków archeologicznych znalezionych lub odkrytych przypadkowo, Muzeum nie jest uprawnione do przyjmowania ich bezpośrednio od znalazcy. Wszystkie zabytki archeologiczne znalezione lub odkryte przypadkowo stanowią własność Skarbu Państwa i mogą być przekazane do Muzeum jedynie na podstawie prawomocnej i ostatecznej decyzji właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Postępowanie ze znalezionymi zabytkami – jeśli istnieje przypuszczenie, że stanowią one zabytki archeologiczne – określone zostało w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.):

Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Dla terenu działania Muzeum Ziemi Tarnowskiej właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków jest Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, posiadający swoją Delegaturę w Tarnowie mieszczącą się pod adresem: ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnów, tel. 14-621-28-27, 14-627-49-05, e-mail tarnow@wuoz.malopolska.pl,

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE POZYSKIWANE W PLANOWANYCH BADANIACH oraz WYDAWANIE PRZEZ MUZEUM PROMES NA PRZYJĘCIE TAKICH ZABYTKÓW

Poniższa informacja skierowana jest do osób fizycznych i prawnych chcących uzyskać pisemne oświadczenie o gotowości przyjęcia przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej ruchomych zabytków archeologicznych, które mogą zostać pozyskane w planowanych badaniach archeologicznych (tzw. promesa na przyjęcie zabytków archeologicznych).

Działając na podstawie:

 • § 9 ust. 3 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609),
 • Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora nr 8/2024 z dn. 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przyjmowania do zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej zabytków archeologicznych, odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych,

Muzeum może wydać pisemne oświadczenia o gotowości przyjęcia ruchomych zabytków archeologicznych, które mogą zostać pozyskane w planowanych badaniach archeologicznych (dalej jako „promesa”). Muzeum przyjmuje do rozpatrzenia wnioski o wydanie promesy na formularzu, którego wzór znajduje się do pobrania na dole strony.

Wnioski należy składać:

 • drogą pocztową lub osobiście na adres: Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Rynek 3, 33-100 Tarnów
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl

Każdy wniosek, który wpływa do Muzeum opiniowany jest przez Komisję Gromadzenia Zbiorów co do zasadności i celowości przyjęcia zabytków archeologicznych, które mogą zostać pozyskane w planowanych badaniach. Ostateczną decyzję w sprawie wydania promesy podejmuje Dyrektor Muzeum, po zapoznaniu się z opinią Komisji Gromadzenia Zbiorów.

Ruchome zabytki archeologiczne pozyskane w badaniach archeologicznych mogą zostać przyjęte przez Muzeum pod następującymi warunkami:

 • zabytki pochodzić będą z terenów znajdujących się w zainteresowaniu badawczym Muzeum, zgodnie ze statutowo określonym zakresem gromadzenia zbiorów przez Muzeum (tj. z regionu tarnowskiego i obszarów kulturowo z nim związanych),
 • Muzeum będzie posiadało przestrzeń magazynową umożliwiające trwałe i bezpieczne przechowywanie zabytków, w warunkach zapewniających ich właściwy stan zachowania oraz bezpieczeństwo;
 • wnioskodawca (oraz inwestor i kierujący badaniami archeologicznymi) zostaną powiadomieni i zaakceptują warunki na jakich Muzeum może przyjąć ruchome zabytki archeologiczne pozyskane w badaniach archeologicznych.
 • przyjęcie zabytków odbędzie się na podstawie prawomocnej i ostatecznej decyzji o przekazaniu zabytków w depozyt do Muzeum, wydanej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
 • decyzja, o której mowa w pkt. 1 zawierać będzie wyszczególnienie ilościowe i rodzajowe przekazywanych zabytków, w sposób umożliwiających ich identyfikację podczas ich przyjmowania do Muzeum;
 • przekazanie zabytków do Muzeum odbędzie się protokolarnie, przy udziale przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, w uzgodnionym wcześniej terminie;
 • przekazywane do Muzeum zabytki będą odpowiednio przygotowane tj. umyte, poddane doraźnej konserwacji, zapakowane w woreczki strunowe oraz w standardowe opakowania magazynowe (to jest tekturowe pudła o wymiarach: dł. 30,5, szer. 22,5 cm, wys. 9 cm), trwale oznakowane tuszem i zaopatrzone w metryczki;
 • wraz z zabytkami, do Muzeum przekazane zostanie sprawozdanie z badań, kompletna dokumentacja archeologiczna (w tym opisowa, rysunkowa i fotograficzna) oraz konserwatorska (jeśli zabytki poddawane były konserwacji) – wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami przewidzianymi przepisami prawa;
 • dokumentacja archeologiczna przekazana do Muzeum wraz z zabytkami dostarczona będzie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej – edytowalnej;
 • w przypadku niepozyskania w trakcie badań archeologicznych żadnych zabytków, Muzeum powinno zostać pisemnie powiadomione o tym fakcie, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań.

KONTAKT

Osobą udzielającą wszelkich informacji w zakresie nabywania przez Muzeum zbiorów oraz obowiązujących procedur udziela:

Łukasz Sęk
Główny Inwentaryzator Zbiorów
tel. 14 621 21 49,
e-mail: l.sek@muzeum.tarnow.pl

OFERTY I WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ:

 • osobiście – w siedzibie Muzeum mieszczącej się pod adresem:

Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Rynek 3, 33-100 Tarnów

 • drogą pocztową na adres:

Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Rynek 3, 33-100 Tarnów

 • drogą elektroniczną na adres e-mail:

rynek@muzeum.tarnow.pl

Uprzejmie prosimy o:

 • nie składanie ofert oraz przedmiotów ofert w oddziałach Muzeum Ziemi Tarnowskiej,
 • nie przysyłanie przedmiotów ofert drogą pocztową bez wcześniejszego uzgodnienia.

FORMULARZE DO POBRANIA

Oferty:

 • oferta darowizny, sprzedaży lub depozytu (dla osób prywatnych) *.pdf
 • oferta darowizny, sprzedaży lub depozytu (dla instytucji oraz podmiotów gospodarczych) *.pdf

Wnioski o wydanie promesy:

 • wniosek o wydanie pisemnego oświadczenia o gotowości przyjęcia przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej ruchomych zabytków archeologicznych, które mogą zostać pozyskane w planowanych badaniach archeologicznych *.doc lub *.pdf