INFORMACJE DLA OSÓB OFERUJĄCYCH OBIEKTY
DO ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI TARNOWSKIEJ


CO MUZEUM GROMADZI?

Muzeum Ziemi Tarnowskiej jest instytucją wielodziałową i wielooddziałową, która gromadzi zbiory zgodnie z profilem swojej działalności określonym w statucie Muzeum, przy uwzględnieniu możliwości ich trwałego przechowywania, zapewnienia im bezpieczeństwa, konserwacji oraz zgodnie z możliwościami finansowymi instytucji.

Muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:

 • historii – w tym zabytki, pamiątki historyczne oraz dokumenty i materiały dokumentacyjne posiadające wartość naukową, historyczną lub ekspozycyjną, stanowiące świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, w szczególności mające związek z Tarnowem lub regionem tarnowskim oraz postaciami z nimi związanymi, a ponadto polskie znaki pieniężne oraz numizmaty obce. Muzeum gromadzi także zasoby „historii mówionej”, w formie materiałów dźwiękowych lub audiowizualnych, a także materiały dokumentacyjne – w zakresie jaki mają związek z gromadzonymi zbiorami;
 • sztuki – dzieła sztuk plastycznych z dziedziny malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz sztuki użytkowej, w tym zwłaszcza europejskiej sztuki nowożytnej, nowoczesnej oraz sztuki współczesnej, a także dzieła związane – poprzez twórców lub tematykę – z Tarnowem lub regionem tarnowskim;
 • archeologii – materiały archeologiczne, w tym zwłaszcza zabytki archeologiczne ruchome, pochodzące z regionu tarnowskiego oraz z obszarów kulturowo z nim związanych;
 • numizmatyki – zbiory numizmatyczne z obszaru Polski w granicach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem bieżących polskich środków płatniczych;
 • etnografii i etnologii (oraz dziedzin pokrewnych) – w tym: zabytki i przedmioty stanowiące świadectwo tradycyjnej i współczesnej kultury ludowej regionu tarnowskiego oraz dotyczące osób z nią związanych a ponadto przedmioty związane z kulturą materialną, duchową i społeczną Romów.

CZEGO MUZEUM NIE MOŻE PRZYJĄĆ BEZPOŚREDNIO OD ZNALAZCY?

Muzeum nie jest uprawnione do przyjmowania bezpośrednio od znalazcy rzeczy znalezionych lub przypadkowo odkrytych, w tym zwłaszcza:

 • zabytków archeologicznych lub przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie, że stanową zabytki archeologiczne,
 • rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 • broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Postępowanie ze znalezionymi lub przypadkowo odkrytymi zabytkami lub przedmiotami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, określają obowiązujące przepisy:

 • jeśli istnieje przypuszczenie, że przedmioty stanowią zabytki archeologiczne:

postępowanie znalazcy określa art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.):

Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 • jeśli znalezione zostały rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej:

postępowanie znalazcy określa art. 5 ust 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 z późn. zm.)

Art. 5 ust. 3. Kto znalazł […] rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście [właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy].

Art. 7 ust. 1. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

 • jeśli znaleziona została broń, amunicja lub materiały wybuchowe:

postępowanie znalazcy określa art. 6 i 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 z późn. zm.)

Art. 6. Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe […], niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

Art. 7. ust. 1. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

ust. 2. Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe […], właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.


PROCEDURA NABYWANIA OBIEKTÓW DO ZBIORÓW MUZEALNYCH

ZŁOŻENIE OFERTY

 1. Każda osoba fizyczna lub prawna chcąca darować, sprzedać lub przekazać w depozyt jakikolwiek przedmiot, występuje jako oferent składający Muzeum ofertę – odpowiednio: darowizny, sprzedaży lub depozytu.
 2. Każdy przedmiot oferowany do zbiorów muzealnych musi pochodzić z legalnego źródła oraz zostać nabyty uprzednio przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, oferent musi posiadać pełne i uregulowane prawa do dysponowania przedmiotem oferty.
 3. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym do pobrania na dole strony
 4. Wypełniony i podpisany formularz oferty można złożyć:
 • • osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej:

pod adresem: Rynek 3, 33-100 Tarnów

 • drogą elektroniczną – przesyłając skan podpisanej oferty na adres e-mail:

rynek@muzeum.tarnow.pl

Prosimy o nie składanie ofert w oddziałach Muzeum oraz o nieprzysyłanie przedmiotów oferty drogą pocztową bez wcześniejszego uzgodnienia.

 1. Muzeum nie rozpatruje ofert zawierających niekompletne dane – dotyczy to zwłaszcza ofert sprzedaży bez podania oczekiwanej ceny. Wstępnej wyceny oferent powinien dokonać we własnym zakresie np. korzystając z usług podmiotów zajmujących się handlem i wyceną dzieł sztuki, antyków lub przedmiotów kolekcjonerskich.

OGLĘDZINY PRZEDMIOTU OFERTY

Niezależnie od złożenia pisemnej oferty, oferent powinien zapewnić pracownikom Muzeum możliwość dokonania oględzin przedmiotu oferty:

 • jeśli przedmiot może zostać przyniesiony do Muzeum:

w przypadku przedmiotów o niewielkich gabarytach oferent powinien osobiście dostarczyć przedmiot oferty do Muzeum wraz z ofertą – po uprzednim uzgodnieniu terminu z Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów,

 • jeśli przedmiot może zostać przyniesiony i pozostawiony w Muzeum do czasu podjęcia decyzji o nabyciu:

jeśli oferent wyrazi taką wolę, przedmiot oferty może pozostać w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty. Przekazanie przedmiotu oferty do Muzeum na czas rozpatrzenia oferty dokumentowane jest protokołem czasowego przyjęcia, potwierdzającym wolę przekazania-przyjęcia przez przedstawicieli stron (oferent zachowuje prawo odbioru przedmiotu oferty z Muzeum na własne żądanie). W przypadku pozostawienia w Muzeum przedmiotu oferty, oferent (lub osoba upoważniona) zobowiązany jest do wylegitymowania się aktualnym dokumentem tożsamości (obywatele polscy: dowód osobisty lub paszport, cudzoziemcy: paszport, karta pobytu lub Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej).

 • jeśli przedmiot nie może zostać przyniesiony do Muzeum:

jeśli oferent nie ma możliwości dostarczenia przedmiotu oferty do Muzeum lub nie chce go pozostawiać w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty – powinien dostarczyć szczegółowe fotografie przedmiotu oferty (np. drogą elektroniczną) oraz być gotowym – jeśli zajdzie taka potrzeba – do udostępnienia przedmiotu oferty w celu dokonania oględzin, w miejscu, gdzie się on znajduje.

ROZPATRZENIE OFERTY i DECYZJA O NABYCIU LUB REZYGNACJI

 1. Oferty, które wpłyną do Muzeum zwykle kierowane są przez Dyrektora Muzeum do zaopiniowana przez Komisję Gromadzenia Zbiorów, stanowiącą kolegialny organ doradczy Dyrektora Muzeum w zakresie gromadzenia zbiorów.
 2. Komisję Gromadzenia Zbiorów ocenia przedmiot oferty pod kątem:
 • zgodności ze statutowo określonym profilem gromadzenia zbiorów przez Muzeum;
 • wartości naukowej, historycznej, edukacyjnej i artystycznej;
 • możliwości przechowywania w Muzeum, w warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;
 • stanu zachowania oraz możliwości zabezpieczenia i konserwacji;
 • ceny,
 • przeznaczenia ewidencyjnego – wyboru docelowej kolekcji;
 1. Po zaopiniowaniu przedmiotu oferty Dyrektor Muzeum podejmuje decyzję o jej przyjęciu, przyjęciu pod określonymi warunkami lub odrzuceniu.
 2. Komisja Gromadzenia zbiorów zbiera się nieregularnie – w zależności od ilości ofert które wpłyną do Muzeum.
 3. Po podjęciu przez Dyrektora decyzji w sprawie złożonej oferty, oferent zostaje o niej niezwłocznie poinformowany.
 4. W przypadku decyzji pozytywnej dotyczącej nabycia przedmiotu oferty przez Muzeum, spisywana jest umowa cywilno-prawna pomiędzy oferentem a Muzeum, przenosząca na Muzeum prawo własności do przedmiotu oferty.
 5. W przypadku decyzji negatywnej – jeśli przedmiot oferty został pozostawiony w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty – Oferent zobowiązany jest do jego odbioru – w terminie 14 dni od poinformowania go o decyzji Dyrektora Muzeum.

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE ZNALEZIONE LUB ODKRYTE PRZYPADKOWO

W stosunku do zabytków archeologicznych znalezionych lub odkrytych przypadkowo, Muzeum nie jest uprawnione do przyjmowania ich bezpośrednio od znalazcy. Wszystkie zabytki archeologiczne znalezione lub odkryte przypadkowo stanowią własność Skarbu Państwa i mogą być przekazane do Muzeum jedynie na podstawie prawomocnej i ostatecznej decyzji właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Postępowanie ze znalezionymi zabytkami – jeśli istnieje przypuszczenie, że stanowią one zabytki archeologiczne – określone zostało w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.):

Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Dla terenu działania Muzeum Ziemi Tarnowskiej właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków jest Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, posiadający swoją Delegaturę w Tarnowie mieszczącą się pod adresem: ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnów, tel. 14-621-28-27, 14-627-49-05, e-mail tarnow@wuoz.malopolska.pl,

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE POZYSKIWANE W PLANOWANYCH BADANIACH oraz WYDAWANIE PRZEZ MUZEUM PROMES NA PRZYJĘCIE TAKICH ZABYTKÓW

Poniższa informacja skierowana jest do osób fizycznych i prawnych chcących uzyskać pisemne oświadczenie o gotowości przyjęcia przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej ruchomych zabytków archeologicznych, które mogą zostać pozyskane w planowanych badaniach archeologicznych (tzw. promesa na przyjęcie zabytków archeologicznych).

Działając na podstawie:

 • § 9 ust. 3 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609),
 • Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora nr 8/2024 z dn. 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przyjmowania do zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej zabytków archeologicznych, odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych,

Muzeum może wydać pisemne oświadczenia o gotowości przyjęcia ruchomych zabytków archeologicznych, które mogą zostać pozyskane w planowanych badaniach archeologicznych (dalej jako „promesa”). Muzeum przyjmuje do rozpatrzenia wnioski o wydanie promesy na formularzu, którego wzór znajduje się do pobrania na dole strony.

Wnioski należy składać:

 • drogą pocztową lub osobiście na adres: Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Rynek 3, 33-100 Tarnów
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl

Każdy wniosek, który wpływa do Muzeum opiniowany jest przez Komisję Gromadzenia Zbiorów co do zasadności i celowości przyjęcia zabytków archeologicznych, które mogą zostać pozyskane w planowanych badaniach. Ostateczną decyzję w sprawie wydania promesy podejmuje Dyrektor Muzeum, po zapoznaniu się z opinią Komisji Gromadzenia Zbiorów.

Ruchome zabytki archeologiczne pozyskane w badaniach archeologicznych mogą zostać przyjęte przez Muzeum pod następującymi warunkami:

 • zabytki pochodzić będą z terenów znajdujących się w zainteresowaniu badawczym Muzeum, zgodnie ze statutowo określonym zakresem gromadzenia zbiorów przez Muzeum (tj. z regionu tarnowskiego i obszarów kulturowo z nim związanych),
 • Muzeum będzie posiadało przestrzeń magazynową umożliwiające trwałe i bezpieczne przechowywanie zabytków, w warunkach zapewniających ich właściwy stan zachowania oraz bezpieczeństwo;
 • wnioskodawca (oraz inwestor i kierujący badaniami archeologicznymi) zostaną powiadomieni i zaakceptują warunki na jakich Muzeum może przyjąć ruchome zabytki archeologiczne pozyskane w badaniach archeologicznych.
 • przyjęcie zabytków odbędzie się na podstawie prawomocnej i ostatecznej decyzji o przekazaniu zabytków w depozyt do Muzeum, wydanej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
 • decyzja, o której mowa w pkt. 1 zawierać będzie wyszczególnienie ilościowe i rodzajowe przekazywanych zabytków, w sposób umożliwiających ich identyfikację podczas ich przyjmowania do Muzeum;
 • przekazanie zabytków do Muzeum odbędzie się protokolarnie, przy udziale przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, w uzgodnionym wcześniej terminie;
 • przekazywane do Muzeum zabytki będą odpowiednio przygotowane tj. umyte, poddane doraźnej konserwacji, zapakowane w woreczki strunowe oraz w standardowe opakowania magazynowe (to jest tekturowe pudła o wymiarach: dł. 30,5, szer. 22,5 cm, wys. 9 cm), trwale oznakowane tuszem i zaopatrzone w metryczki;
 • wraz z zabytkami, do Muzeum przekazane zostanie sprawozdanie z badań, kompletna dokumentacja archeologiczna (w tym opisowa, rysunkowa i fotograficzna) oraz konserwatorska (jeśli zabytki poddawane były konserwacji) – wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami przewidzianymi przepisami prawa;
 • dokumentacja archeologiczna przekazana do Muzeum wraz z zabytkami dostarczona będzie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej – edytowalnej;
 • w przypadku niepozyskania w trakcie badań archeologicznych żadnych zabytków, Muzeum powinno zostać pisemnie powiadomione o tym fakcie, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań.

KOPALNE SZCZĄTKI ROSLIN LUB ZWIERZĄT

 • W przypadku, jeśli odkryte zostaną kopalne szczątki roślin lub zwierząt, to postępowanie znalazcy określa art. 122 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami, znalazca zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a jeżeli nie jest to możliwe – właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Jeśli zawiadomienie o odkryciu zgłoszone zostanie do właściwego wójta burmistrza albo prezydenta miasta, ten z kolei zobowiązany jest przekazać niezwłocznie to zawiadomienie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska ustali, że odkryte kopalne szczątki roślin lub zwierząt są cenne dla nauki, przekazuje je do muzeum lub placówki naukowej.
 • Dla terenu działania Muzeum Ziemi Tarnowskiej właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, z którym można się kontaktować poprzez Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, posiadającą Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów tel.: 14 69-63-353.

KONTAKT

Osobą udzielającą wszelkich informacji w zakresie nabywania przez Muzeum zbiorów oraz obowiązujących procedur udziela:

Łukasz Sęk
Główny Inwentaryzator Zbiorów
tel. 14 621 21 49,
e-mail: l.sek@muzeum.tarnow.pl

OFERTY I WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ:

 • osobiście – w siedzibie Muzeum mieszczącej się pod adresem:

Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Rynek 3, 33-100 Tarnów

 • drogą pocztową na adres:

Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Rynek 3, 33-100 Tarnów

 • drogą elektroniczną na adres e-mail:

rynek@muzeum.tarnow.pl

Uprzejmie prosimy o:

 • nie składanie ofert oraz przedmiotów ofert w oddziałach Muzeum Ziemi Tarnowskiej,
 • nie przysyłanie przedmiotów ofert drogą pocztową bez wcześniejszego uzgodnienia.

FORMULARZE DO POBRANIA

Oferty:

 • oferta darowizny, sprzedaży lub depozytu (dla osób prywatnych) *.pdf
 • oferta darowizny, sprzedaży lub depozytu (dla instytucji oraz podmiotów gospodarczych) *.pdf

Wnioski o wydanie promesy:

 • wniosek o wydanie pisemnego oświadczenia o gotowości przyjęcia przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej ruchomych zabytków archeologicznych, które mogą zostać pozyskane w planowanych badaniach archeologicznych *.doc lub *.pdf