ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM OKRĘGOWEGO W TARNOWIE Rynek 3, 33-100 Tarnów

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zmianie ulega procedura przesyłania zgłoszeń na konkurs.

Do 20 marca trwa nabór wniosków o przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora w Muzeum Okręgowego w Tarnowie. W obliczu zagrożenia epidemicznego oraz problematycznym obiegiem pocztowej korespondencji, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w procedurze przesyłania zgłoszeń.

Przy wysyłaniu wniosków, teraz liczy się data nadania przesyłki (a nie data wpływu). Potwierdzenie nadania (wydane przez pocztę lub inną firmę zajmującą się dostarczaniem przesyłek) należy przesłać drogą elektroniczną (w formie skanu lub zdjęcia) do dn. 20 marca 2020 r., na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl. Oferty z datą nadania po 20 marca nie będą rozpatrywane. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

uchwała 434_20 ZWM_zmiana_ogłoszenie konkursu_MOT_2020.03.16

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania

1.1. Obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 2. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
 4. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Okręgowego w Tarnowie;
 5. doświadczenie w pracy w sektorze kultury;
 6. umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;
 7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn.zm).

1.2. Fakultatywne, preferowane:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania lub z zakresu prawa;
 2. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
 3. doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 4. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
 5. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

 1. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat; wymiar etatu: 1/1;
 2. miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Rynek 3;
 3. zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 4. realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;
 5. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum Okręgowego w Tarnowie;
 6. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;
 7. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki;
 8. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki;
 9. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
 10. sprawowanie kontroli zarządczej.

3. Dokumenty

3.1. Obowiązkowe.

 1. oferta zawierająca wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie opatrzony własnoręcznym podpisem oraz wszystkie wymagane dokumenty;
 2. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Należy udokumentować okres wymaganego doświadczenia oraz doświadczenia w pracy w sektorze kultury poprzez dołączenie kopii np.: umów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań;
 6. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II.2), o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 8. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 9. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
  dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z póżn.zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;
 10. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Okręgowego w Tarnowie (zgodnie z wzorem), opatrzony własnoręcznym podpisem, (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierający następujące elementy:
 • misję i wizję;
 • cele strategiczne;
 • cele długoterminowe (minimum na 3 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
 • koncepcję finansowania działalności Muzeum Okręgowego w Tarnowie umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych,
 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie dotyczącej ochrony danych osobowych,
 2. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2. Fakultatywne:

 1. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
 2. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.
  Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

 1. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
 2. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 20 marca 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji elementu oferty, o którym mowa w punkcie I.3.1.j., która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
 5. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż niż do dnia 18 maja 2020 r.
 7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz program jej działania w oparciu o program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Okręgowego w Tarnowie, o którym mowa w punkcie I.3.1.j. – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn.zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 8. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Okręgowego w Tarnowie można uzyskać w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5 w Krakowie (wejście od ul. Worcella) – pok. 181, a także pod numerem telefonu (12 63 03 148 lub 404) lub drogą elektroniczną pisząc na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl
 9. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na www.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Szczegółowe informacje (wraz załącznikami) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Okręgowego w Tarnowie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,m,331968,konkursy.html