Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

Jest to projekt inwestycyjny realizowany wspólnie przez 14 instytucji partnerskich: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Centrum Medyczne “Kol-Med” SPZOZ w Tarnowie, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z o.o. oraz  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. S. Jasińskiego w Zakopanem.

W przedmiotowym Projekcie uczestniczy 21 jednostek Województwa Małopolskiego dysponujących 58 budynkami użyteczności publicznej. Celem realizacji projektu jest osiągnięcie założonych wskaźników efektywności energetycznej oraz redukcji emisji mających wpływ na stan jakości powierza w województwie. Dla wszystkich budynków objętych projektem zostały opracowane audyty energetyczne. Na ich podstawie określono zakres prac termomodernizacyjnych, których dobór został uzależniony od specyfiki i obecnej charakterystyki energetycznej budynków.


Muzeum Okręgowe w Tarnowie: Przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej budynku Muzeum Etnograficznego położonego przy ul. Krakowskiej 10 w Tarnowie.
W ramach inwestycji wykonywano prace poprawiające izolacyjność przegród budowlanych, prace ulepszające urządzenia i instalacje oraz osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa ścian poniżej poziomu gruntu. Sprawowano także nadzory.

Inwestycja została zrealizowana przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie w 2019 r.


Całkowita wartość Projektu: ok. 168,5 mln zł,
Dofinansowanie ze środków UE:  ok. 133,3 mln zł
Termin realizacji projektu: 2015-2022 r.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie  4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje regionalne.

finansowanie_projekt