MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA CELE REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI O PAMIĘCI

W ramach inwestycji przeprowadzono remont generalny i modernizację budynku Izby Pamięci Armii Krajowej wraz z dawną Wartownią stanowiących część dawnego kompleksu koszarowego przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie. Remont ten objął wykonanie prac związanych z fundamentami (wykopy, wylanie fundamentów), wykonanie konstrukcji nośnej, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie prac związanych z przebudową dachu, w tym prac rozbiórkowych, wykonanie więźby, pokrycia dachowego, odwodnienie (rynny, rury spustowe), obróbki blacharskie, prace instalacyjne oraz prace wykończeniowe (tynki, posadzki, powłoki malarskie). Obiekt został wyposażony w sprzęt meblowy, komputerowy i ekspozycyjny. Została też urządzona wystawa według opracowanego projektu. Nad realizacją inwestycji sprawowany był przez inspektorów nadzór.

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Całkowita wartość Projektu: 3 205 341,00 zł
Współfinansowanie: 1 552 766,00 zł, w tym 1 345 782,00 zł ze środków UE, a 206 984,00 zł z budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków UM Województwa Małopolskiego: 1 650 899,00 zł
Środki własne Muzeum Okręgowego w Tarnowie: 1 676,00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

finansowanie_projekt