Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci

W ramach inwestycji planowany jest remont generalny i modernizacja budynku Izby Pamięci Armii Krajowej wraz z dawną Wartownią stanowiących część dawnego kompleksu  koszarowego przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie. Remont ten obejmuje wykonanie prac związanych z fundamentami (wykopy, wylanie fundamentów), wykonanie konstrukcji nośnej, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie prac związanych  z przebudową dachu, w tym prac rozbiórkowych, wykonanie więźby, pokrycia dachowego, odwodnienie (rynny, rury spustowe), obróbki blacharskie, prace instalacyjne oraz prace wykończeniowe (tynki, posadzki, powłoki malarskie). Przewidziane jest także wyposażenie obiektu w sprzęt meblowy, komputerowy i ekspozycyjny oraz urządzenie wystawy według opracowanego projektu, a także sprawowanie nadzoru nad inwestycją.

Termin realizacji: 30.06.2020 r.

Całkowita wartość Projektu: 3 421 310,00 zł
Współfinansowanie: 1 552 766,00 zł, w tym 1 345 731,00 zł ze środków UE, a 207 035,00 zł z budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków UM Województwa Małopolskiego: 1 864 095,00 zł
Środki własne Muzeum Okręgowego w Tarnowie: 4 449,00 zł

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie  11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

finansowanie_projekt