Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci

W ramach inwestycji planowany jest remont generalny i modernizacja budynku Izby Pamięci Armii Krajowej wraz z dawną Wartownią stanowiących część dawnego kompleksu  koszarowego przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie. Remont ten obejmuje wykonanie prac związanych z fundamentami (wykopy, wylanie fundamentów), wykonanie konstrukcji nośnej, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie prac związanych  z przebudową dachu, w tym prac rozbiórkowych, wykonanie więźby, pokrycia dachowego, odwodnienie (rynny, rury spustowe), obróbki blacharskie, prace instalacyjne oraz prace wykończeniowe (tynki, posadzki, powłoki malarskie). Przewidziane jest także wyposażenie obiektu w sprzęt meblowy, komputerowy i ekspozycyjny oraz urządzenie wystawy według opracowanego projektu, a także sprawowanie nadzoru nad inwestycją.

 Inwestycja planowana do realizacji w 2019 r.

Całkowita wartość Projektu: 2 562 995,38 zł brutto
Współfinansowanie: 1 552 766,07 zł, w tym 1 345 730,59 zł ze środków UE, a 207 035,48 zł z budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków UM Województwa Małopolskiego: 624 095 zł

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie  11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

finansowanie_projekt