Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Muzeum Okręgowe w Tarnowie zakończyło rozpoczętą w 2014 roku modernizację dwóch renesansowych kamienic przy tarnowskim rynku (Gmach Główny) w ramach projektu pt: Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Instytucja otrzyma na ten cel 5,65 mln z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Muzeum Historii Tarnowa i Regionu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do dziedzictwa i oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego w Tarnowie, przyczyniającej się do wzrostu aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.  Zgodnie z planami zostaną wykonane prace konserwatorskie i zabezpieczające zabytkowe kamienice, roboty rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe. Obiekt zostanie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, zmodernizowane zostaną instalacje techniczne oraz urządzone tereny zielone na podwórzu. Poszczególne pomieszczenia muzeum zostaną na nowo wyposażone i powstanie stała ekspozycja historyczna. Turyści będą mogli poznać historię miasta za pomocą najnowocześniejszych technologii i trendów panujących w muzealnictwie.  Kompleksowy remont oraz nowoczesna wystawa nadadzą nową jakość odbioru prezentowanych zbiorów i usług wykonywanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Zadanie zostało zakończone 31.03.2020

Całkowita wartość brutto Projektu: 12 636 624,49 zł

Współfinansowanie: 5 641 380,25 zł

Dofinansowanie zadania ze środków UM Województwa Małopolskiego: 5 117 575,77 zł

Wkład własny Muzeum Okręgowego w Tarnowie: 1 877 668,47 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

RPO - logotypy projektowe