SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

 

SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

Projekt Skansenova - logotypy

 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE:
Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Rozpoczęliśmy realizację projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Jest to projekt inwestycyjny realizowany wspólnie przez 8 instytucji partnerskich: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów, która obejmie nie tylko ich renowację i wprowadzenie nowych elementów, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i działań promocyjnych, pozwoli na szersze udostępnianie zabytków zwiedzającym i wzmocni pozycję muzeów na wolnym powietrzu jako nowoczesnych instytucji kultury.

Planowane efekty:

Projekt zakłada zmodernizowanie 87 zabytków nieruchomych, 10 wystaw stałych oraz przystosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 81 obiektów zostanie zabezpieczonych przed kradzieżą i zniszczeniem. W efekcie realizacji projektu wdrożony zostanie nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, który wpłynie na zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historią tych miejsc oraz zwiększenie liczby odwiedzających skanseny (zwiększenie frekwencji o 32 000 osób). Zakłada się, że liczba osób korzystających z obiektów obgiętych wsparciem w 2019 roku wyniesie 230 395. W okresie trwałości powstaną także nowe miejsca pracy: łącznie 5.

Wartość projektu:
Całkowita wartość: 13 608 004,62 zł. w tym:
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 119 674,31 zł.
Budżet JST i inne krajowe środki publiczne: 4 488 330,31 zł.

Informacje o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju poprzez e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci


INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPÓW PRZY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu – planowana jest restauracja i konserwacja wszystkich budynków zabytkowej Zagrody Felicji Curyłowej, w skład której wchodzą: budynek mieszkalny, obora, stodoła, bróg i studnia oraz chaty biedniackiej, a także relokacja zabytkowej chaty Stefani Łączyńskiej na teren Zagrody oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Wykonanie: w ramach robót budowlanych w okresie od 10.06.2015 do 02.07.2015 roku wykonano instalacje zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych oraz przygotowano okablowanie pod instalacje kamer telewizji przemysłowej w budynkach Zagrody Felicji Curyłowej – filii Muzeum Etnograficznego w Zalipiu. W dniu 23.06.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „SKANSENOVA-systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” część I: Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych obejmujący zakres MOT: Roboty budowlane – Remont Zagrody w Zalipiu – prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach oraz w ich otoczeniu. Instalacje sanitarne, odgromowe i połączenia wyrównawcze. W ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę, firmę Ogólnobudowlaną MOTYLEX Mariusz Górka ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz, z którą w dniu 24.07.2017 r. podpisano umowę na realizacje w/w zakresu. Z dniem 3 sierpnia bieżącego roku przekazano plac budowy i wykonawca przystąpił do realizacji robót. 29 września 2017 r. nastąpiło protokolarne odebranie części zakresu obejmującego roboty budowlane, konserwatorskie i instalacyjne w obrębie budynku mieszkalnego, obory, stodoły i brogu.

W dniu 19 grudnia protokolarnie odebrano kolejną część prac budowlanych i konserwatorskich w budynku mieszkalnym oraz część prac obejmujących instalacje elektryczne w chacie biedniackiej. Wg stanu na dzień 28.02.2018 r. kontynuowane są prace obejmujące instalacje elektryczne oraz roboty budowlane i konserwatorskie przy chacie biedniackiej. W dniu 23.03.2018 r. dokonano odbioru końcowego prac w Zagrodzie Felicji Curyłowej. W dniu 24.07.2018 r. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony na roboty budowlane część VII: „Restauracja, konserwacja i rewitalizacja Zagrody Felicji Curyłowej w Zalipiu – relokacja zabytkowej Chaty Stefanii Łączyńskiej”. W ramach tego postępowania wyłoniono Wykonawcę, Zakład Remontowo – Budowlany „GOTEL” Paweł Bigos, Rzuchowa 378, 33-114 Rzuchowa, z którym w dniu 28 sierpnia 2018 r. podpisano umowę na realizację robót oraz przekazano plac budowy. W dniu 20 listopada dokonano odbioru końcowego prac przy relokacji Chaty Stefanii Łączyńskiej.

2. Muzeum Dwór w Dołędze – planowana jest restauracja i konserwacja zabytkowego budynku Dworu w Dołędze oraz spichlerza, a także przeniesienie i montaż zabytkowej chaty drewnianej zmagazynowanej na sąsiedniej działce. W zakres projektu wchodzić będą roboty budowlane, remontowe, instalacyjne i konserwatorskie, a także zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej. Prace realizowane w obiekcie Dworu obejmować będą również cześć mieszkalną Dworu (33,8% pow. użytkowej Dworu) i stanowią koszt niekwalifikowany projektu.

Wykonanie: w dniu 22 sierpnia bieżącego roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „SKANSENOVA-systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” część VI: „Rewitalizacja i poszerzenie funkcji muzealnych Muzeum Dwór w Dołędze” obejmujący wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich polegających na remoncie budynku dworu i spichlerza oraz przeniesieniu zabytkowej chałupy drewnianej. Otwarcie ofert nastąpiło 21 września 2017 r.

W dniu 15 listopada 2017 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania z firmą Ogólnobudowlaną MOTYLEX Mariusz Górka ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz i przekazano plac budowy. Wykonawca z dniem 20 listopada przystąpił do prac. W dniu 19 grudnia protokolarnie odebrano część zakresu obejmującego prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane i instalacyjne w obrębie dworu i budynku spichlerza. W dniu 27 marca 2018 r. protokolarnie odebrano kolejną część prac przy budynku Dworu, spichlerza oraz przy drewnianej chacie. W dniach 28.09 – 01.10.2018 r. dokonano odbioru końcowego prac w Dworze w Dołędze.

 

W dniu 19 października 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „SKANSENOVA-systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” część VIII.II, VIII.III, VIII.IV i VIII.V obejmujący pełnienie nadzoru konstrukcyjno – budowlanego, sanitarnego, elektrycznego, inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w Zagrodzie w Zalipiu, Chacie Łączyńskiej oraz w Dworze w Dołędze. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 października 2017 r., a w dniu 15 listopada 2017 r. postępowanie zostało unieważnione z powodu odrzucenia złożonych ofert. Drugie postępowanie zostało ogłoszone 15 listopada 2017 r. W dniu 24 listopada nastąpiło otwarcie ofert.  W dniu 18 grudnia 2017 r. podpisano z firmą Kompleksowa Obsługa inwestycji KOBUD Janusz Kozioł, ul. Traugutta 13/16, 33-101 Tarnów umowy (w dniu 22 grudnia 2017 r. aneksy obejmujące harmonogramy realizacji umowy) na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w Zagrodzie w Zalipiu, Chacie Łączyńskiej  oraz w Dworze w Dołędze. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy. W zakresie nadzoru autorskiego przetarg unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono w dniu 16 stycznia 2018 r., w dniu 24 stycznia nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 13 lutego 2018 r. podpisano z firmą Kompleksowa Obsługa inwestycji KOBUD Janusz Kozioł, ul. Traugutta 13/16, 33-101 Tarnów umowy na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadań przy Dworze w Dołędze, w Zagrodzie Felicji Curyłowej i relokacji Chaty Łączyńskiej. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy.

W dniu 15 stycznia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie  „SKANSENOVA-systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” część V.: „Dostawa wyposażenia”. Wyłoniono wykonawcę dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie. W dniu 1 lutego 2018 r. podpisano umowę z firmą „ELMAR” Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa na dostawę wyposażenia do Dworu w Dołędze oraz Zagrody Felicji Curyłowej w Zalipiu. W dniu 01.10.2018 r. nastąpił protokolarny odbiór wyposażenia.

 

Projekt Skansenova - logotypy