AD-271-2-9/2022 Wykonanie planów tyflograficznych układu przestrzennego dla Oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz stojaki pod tyflografiki

ZNAK SPRAWY AD-271-2-9/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2022-09-26 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na zamówienie pn.:
„Wykonanie planów tyflograficznych układu przestrzennego dla Oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz stojaki pod tyflografiki”.


Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:
Nowe Studio Wojciech Nowicki
ul. Konfederacka 15/7
30-306 Kraków,
na kwotę: 31 389,60 zł brutto