ZPP20-II/2017-Przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP20-II/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-07-28 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1342769,zpp20-ii2017-przetarg-nieograniczony-na-roboty-budowlane-pn-przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-kamienic-.html dostępna jest pełna dokumentacja
oraz:
– Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców kierowane do Zamawiającego, a dotyczące treści SIWZ i dokumentacji przetargowej – z dnia 18.07.2017
– Informacja z otwarcia ofert – z dnia 28.07.2017
– Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – z dnia 21.08.2017