Dział Konserwacji Zbiorów


Do zadań Działu Konserwacji Zbiorów w szczególności należy:

  1. wykonywanie prac konserwatorskich i renowatorskich w uzgodnieniu z jednostkami organizacyjnymi gromadzącymi i opracowującymi zbiory,
  2. sporządzanie dokumentacji prac konserwatorskich i renowatorskich realizowanych w Muzeum,
  3. dokonywanie okresowych przeglądów stanu zachowania zbiorów Muzeum,
  4. sporządzanie opinii konserwatorskich dotyczących stanu zachowania zbiorów Muzeum,
  5. wydawanie opinii i zaleceń dotyczących właściwego sposobu przechowywania zbiorów w Muzeum,
  6. przekazywanie do właściwych jednostek organizacyjnych dokumentacji konserwatorskiej z wykonanych prac,
  7. systematyczna kontrola warunków przechowywania zbiorów w Muzeum,
  8. uczestnictwo w zespołach realizujących wystawy czasowe w Muzeum.

telefon:
(+48) 14 639 08 65 wew. 218


adres:
Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Rynek 20-21, 33-100 Tarnów